הנגשת תוספת חדשה לבניין קיים

 
תוספת לבניין קיים שהבקשה להיתר לבנייתה הוגשה החל ב-1 באוגוסט 2009 הינה כבניין חדש, ועליה לעמוד בדרישות תקנות בניין חדש. שאר הבניין צריך לעמוד בדרישות תקנות בניין קיים. במאמר מפורטים החובות, הדרישות ולוחות הזמנים להנגשה של תוספת הבנייה והבניין הקיים.

לוחות זמנים להנגשת החלק הקיים ותוספת הבנייה

לוחות הזמנים לביצוע התאמות הנגישות בחלק הקיים הינם לפי המוגדר בתקנות נגישות בניין קיים, ולוחות הזמנים להנגשת תוספת הבנייה הם כמו בבניית בניין חדש. אם לא בוצעו התאמות הנגישות הנדרשות מהבניין הקיים, למרות שהגיע זמן ביצוען, לא יינתן היתר לבניית התוספת.

 

אם תוספת הבנייה מהווה 30% ומעלה מהשטח העיקרי של הבניין הקיים (לפי תקנות חישוב שטחים), לוחות הזמנים להנגשת הבניין הקיים משתנים:

  1. הבקשה להיתר בניה תכלול התייחסות לגבי כל התאמות הנגישות בבניין הקיים, כחלק מהבקשה להיתר הבניה לתוספת החדשה. יש להדגיש כי דרישות ההנגשה לבניין הקיים הן בהתאם לתקנות בניין קיים ולא בהתאם לתקנות בניין חדש, החלות רק על התוספת.
  2. בעת הגשת בקשה לחיבור לתשתיות (טופס 4), מורשה הנגישות צריך להתייחס לביצוע התאמות הנגישות הן בבניין הקיים והן בתוספת.
  3. התקנת התאמות הנגישות בבניין הקיים שהופיעו בהיתר הבניה צריכות להסתיים יחד עם בניית התוספת החדשה (ולא לפי לוחות הזמנים המקוריים) כמו-כן, מורשה הנגישות צריך להתייחס לביצוע השלמת התקנת התאמות נגישות אלה בבניין הקיים, בעת בקשת תעודת הגמר לתוספת החדשה.

 

מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה, הנותנת את אישור הבנייה, יכול לדרוש להנגיש את הבניין הקיים, גם אם התוספת קטנה מ- 30%. שיקול דעתו מושפע משני גורמים:

  1. מידת החיוניות של הנגשת הבניין הקיים כדי להשתמש בתוספת הבניה (למשל, אם כדי להגיע לתוספת הבניה, יש להנגיש את הבניין הקיים).
  2. הזמן שנותר עד למועד שבו ממילא יש חובה להשלים את התאמות הנגישות לבניין הקיים (למשל, אם נותרה עוד חצי שנה עד להוצאת בקשת ההיתר להנגשת הבניין הקיים, יכול מהנדס הוועדה לדרוש לחבר בקשה זו עם הבקשה לתוספת).

 

התקנת התאמות הנגישות בתוספת הבנייה במקום בבניין הקיים

ניתן לבצע את דרישות הנגישות מהבניין הקיים בתוספת הבנייה ולא בבניין הקיים עצמו. זאת בתנאי שהן עומדות בדרישות הנגישות של הבניין הקיים ושל התוספת. לדוגמא, אם בבניין הקיים יש להתקין שירותים נגישים, ניתן לבנות אותם בתוספת הבנייה, בתנאי שמכל מקום בבניין הקיים לא יהיה מרחק של יותר מ- 80 מ' לתא השירותים הנגישים שבתוספת הבניה (כדרישת תקנות בניין קיים). 
 

התקנת התאמות הנגישות בבניין הקיים במקום בתוספת הבנייה

עבור תוספת הבנייה ניתן להסתפק בהתאמות הנגישות הקיימות בבניין הקיים, בתנאי שהן עומדות בדרישות הנגישות מבניין חדש. לדוגמא, אם קיימת מעלית בבניין הקיים, ומוסיפים לצידו תוספת חדשה, המעלית צריכה לעמוד בדרישות המעלית בבניין חדש, ואין צורך להתקין מעלית נוספת בתוספת החדשה.
כדי להתקין את התאמות הנגישות באופנים הנ"ל, יש לעמוד בשני התנאים הבאים:

  1. תוספת הבנייה הינה חלק בלתי נפרד מהבניין הקיים מבחינה תפקודית.
  2. דרך נגישה מחברת את התוספת לבניין הקיים.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il