רשויות ציבוריות - לוח זמנים להנגשת מבנים ציבוריים קיימים

 
לוחות הזמנים להנגשת בניינים שאחראית להם רשות ציבורית שאינה רשות מקומית (למשל, רשות שדות התעופה, הדיור הממשלתי, משרד הביטחון) מוכתבים בהתאם לכמות הבניינים שבידי הרשות הציבורית - האם בידיה עד ארבעה בניינים או חמישה בניינים ומעלה.

התרשים שלהלן מסכם את לוחות הזמנים להנגשת בנינים שאחראית להם רשות ציבורית שאינה רשות מקומית.
 
לוחות זמנים להנגשת בניינים רשות ציבורית שאינה רשות מקומית
 

לוחות הזמנים עבור רשות ציבורית שאחראית לביצוע הנגשה של עד ארבעה בניינים

   בדיקה

  יש להשלים את בדיקת נגישות כל הבניינים עד ה-22 ביוני, 2013.
    

   ביצוע

  אם בבנין מסויים יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד 1 בנובמבר, 2016.
  אם התאמות הנגישות הנדרשות בבנין מסויים אינן כוללות התקנת אמצעי להתגברות על הפרשי גובה, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד ה - 22 ביוני, 2015.
   

  לוח זמנים שונה למקומות ציבוריים לאכסון שבאחריות רשות ציבורית

  עבור מקומות ציבוריים לאכסון יש לסיים ביצוע ההנגשה עד 1 בנובמבר, 2016.
   

  לוחות הזמנים עבור רשות ציבורית שאחראית לביצוע הנגשה של יותר מארבעה בניינים

  לוחות הזמנים לביצוע ההנגשה, בהם נדרשת הרשות להשלים את כל הפעולות הנדרשות בתקנות, מפורטים בטבלאות ב-תקנה 8(ב). בטבלאות שני פרמטרים לפיהם נקבעים לוחות הזמנים:
  1. כמות הבניינים עליהם אחראית הרשות (למשל, עד 50 בניינים או 51 – 100 בניינים).
  2. אחוז הבניינים שבהם יש להשלים את ביצוע ההנגשה עד למועד מסוים (כלומר, מנה להנגשה).
  באמצעות שני פרמטרים אלה מוגדרים המועדים לסיום ההנגשה של הבניינים לפי מנות.
   
  לרשותכם מחשבון לוחות זמנים אשר יסיע לכם בחישוב כמות הבניינים שעל רשויות ציבוריות שאינן רשויות מקומיות להנגיש לפי מנות.
   
  אחוז הבניינים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות
  מועד השלמת ביצוע התאמות נגישות לרשות האחראי להגשה של:
  עד 50 בניינים קיימים
  51 עד 100 בניינים קיימים
  101 עד 250 בניינים קיימים
  251 עד 999 בניינים קיימים
  1,000 ויותר בניינים קיימים
  10
  -
  -
  -
  -
  22.6.15
  15
  22.6.14
  22.6.14
  22.6.14
  22.6.14
  -
  20
  -
  -
  -
  -
  22.6.16
  30
  -
  -
  -
  -
  22.6.17
  35
  22.6.15
  22.6.15
  22.6.16
  22.6.16
  -
  65
  22.6.16
  22.6.17
  22.6.18
  22.6.18
  -
  100
  22.6.17
  22.6.18
  לא יאוחר מ- 1.11.18
  לא יאוחר מ- 1.11.18
  לא יאוחר מ- 1.11.18


   בדיקה

  כאשר הרשות הציבורית אחראית להנגשת יותר מארבעה בניינים, אין מועד מסוים לביצוע הבדיקה לכל אחד מהבניינים. הבדיקה יכולה להיעשות באופן הדרגתי בהתאם למנות הבניינים המתוכננים להיות מונגשים, אולם יש להדגיש כי בטרם ניגשים להנגשת בנין לפי לוחות הזמנים שהוצגו לעיל, יש לבצע בו בדיקה.
   

  הכנת רשימת הבניינים ולוחות הזמנים להנגשתם

  כחלק מתהליכי ההתארגנות והאכיפה, על הרשות הציבורית להכין שתי רשימות של בניינים שבכוונתה לסיים את הנגשתם, בהתאם ללוחות הזמנים המוגדרים לה:
  1. רשימה ראשונה של הבניינים שבכוונתה להנגיש בשתי מנות ההנגשה הראשונות - רשימה זו יש להכין עד ל - 22.12.12.
  2. רשימה שנייה של הבניינים שבכוונתה להנגיש בשאר מנות ההנגשה - רשימה זו יש להכין עד לתאריך סיום מנת ההנגשה השנייה.
  רשימות אלה יש להכין בהתאם לטופס המתאים. מומלץ להיעזר במחשבוני לוחות זמנים לצורך הכנת הרשימות. את הרשימות אין צורך לפרסם, ועל הרשות לשמור אותן יחד עם שאר מסמכי הנגישות.
   

   דוגמה

  רשות ציבורית אחראית להנגשת 211 בניינים.
  על הרשות להכין עד ל - 22.12.12 את הרשימה הראשונה של בניינים שהיא תנגיש בשתי מנות ההנגשה הראשונות:
  מנה ראשונה: 32 הבניינים שיונגשו עד ל - 22.6.14.
  מנה שנייה: 42 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 22.6.16.
   
  על הרשות להכין עד ל - 22.6.16 (תאריך סיום מנת ההנגשה השנייה) את הרשימה השנייה של בניינים שנותרו להנגשה:
  מנה שלישית: 63 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 22.6.18.
  מנה רביעית: 74 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 1.11.18.
  סך-הכל – 211 בניינים שיונגשו.
   
  הדוגמה מוצגת בטבלה שלהלן:
   
  שלב
  מועד סיום
  כמות הבניינים במנה שיש להנגיש
  סך כל הבניינים שתסתיים הנגשתם עד למועד הסיום
  הכנת רשימה ראשונה של בניינים להנגשה
  22 בדצמבר, 2012
  ---
  ---
  מנה ראשונה להנגשה
  22 ביוני, 2014
  32
  32
  מנה שנייה להנגשה
  22 ביוני, 2016
  42
  74
  הכנת רשימה שנייה של בניינים להנגשה
  22 ביוני, 2016
  __
  __
  מנה שלישית להנגשה
  22 ביוני, 2018
  63
  137
  מנה רביעית להנגשה
  1 בנובמבר, 2018
  74
  211
   

  עוד בנושא

   

   

  לתשומת לבכם:

   

  המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.

   

   _________________________________________________________________________________________