רשויות מקומיות - לוח זמנים להנגשת מבנים ציבוריים קיימים

 
לוחות הזמנים להנגשת בניינים שאחראית עליהם רשות מקומית, מוכתבים בהתאם לכמות הבניינים שהרשות המקומית חייבת בהנגשתם - האם עד ארבעה בניינים או חמישה בניינים ומעלה.

התרשים שלהלן מסכם את לוחות הזמנים להנגשה של רשות מקומית:

תהליך הנגשת בניינים קיימים לרשויות מקומיות
 

לוחות הזמנים עבור רשות מקומית שאחראית לביצוע הנגשה של עד ארבעה בניינים

 

בדיקה

יש להשלים את בדיקת נגישות כל הבניינים עד ה-22 ביוני, 2013.
 

  ביצוע

  אם יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד 1 בנובמבר, 2016. אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 1 במאי, 2017.
אם אין צורך להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד 22 בדצמבר, 2015. אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 22 ביוני, 2016.
 

  לוח זמנים שונה למקומות ציבוריים לאכסון שבאחריות רשות מקומית

אם יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד 1 בנובמבר, 2018.
אם אין צורך להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה, יש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לסיום הליך ההנגשה עד 1 בנובמבר, 2016. עם זאת, אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 1 במאי, 2017
 

לוחות הזמנים עבור רשות מקומית שאחראית לביצוע הנגשה של יותר מארבעה בניינים

לוחות הזמנים לביצוע ההנגשה, בהם נדרשת הרשות להשלים את כל הפעולות הנדרשות בתקנות, מפורטים בטבלאות ב-תקנה 8(ה) המפורטות להלן. בטבלאות שני פרמטרים לפיהם נקבעים לוחות הזמנים:
 1. כמות הבניינים עליהם אחראית הרשות (למשל, עד 50 בניינים או 51 – 100 בניינים).
 2. אחוז הבניינים שבהם יש להשלים את ביצוע ההנגשה עד למועד מסוים (כלומר, מנה להנגשה).

באמצעות שני פרמטרים אלה מוגדרים המועדים לסיום ההנגשה של הבניינים לפי מנות.

 
לרשותכם מחשבון לוחות זמנים לחישוב כמות הבניינים שעל רשויות מקומיות להנגיש לפי מנות.
 
אחוז הבניינים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות
מועד השלמת ביצוע התאמות נגישות לרשות האחראי להגשה של:
עד 50 בניינים קיימים
51 עד 100 בניינים קיימים
101 עד 250 בניינים קיימים
251 עד 999 בניינים קיימים
1,000 ויותר בניינים קיימים
10
-
-
-
-
22.6.17
15
22.6.15
22.6.15
22.6.15
22.6.15
-
20
-
-
-
-
22.6.18
30
-
-
-
-
22.6.20
35
22.6.17
22.6.17
22.6.18
22.6.18
-
65
22.6.19
22.6.19
22.6.20
22.6.21
22.6.21
100
22.6.20
22.6.21
לא יאוחר מ- 1.11.21
לא יאוחר מ- 1.11.21
לא יאוחר מ- 1.11.21
 
 

  בדיקה

  כאשר הרשות המקומית אחראית להנגשת יותר מארבעה בניינים, אין מועד מסוים לביצוע הבדיקה לכל אחד מהבניינים. הבדיקה יכולה להיעשות באופן הדרגתי בהתאם למנות הבניינים המתוכננים להיות מונגשים. יש להדגיש כי בטרם ניגשים להנגשת בנין לפי לוחות הזמנים שהוצגו לעיל, יש לבצע בו בדיקה.

   הכנת רשימת הבניינים ולוחות הזמנים להנגשתם

   כחלק מתהליכי ההתארגנות והאכיפה, על הרשות המקומית להכין שתי רשימות של בניינים שבכוונתה לסיים את הנגשתם, בהתאם ללוחות הזמנים המוגדרים לה:
  1. רשימה ראשונה של הבניינים שבכוונתה להנגיש בשתי מנות ההנגשה הראשונות - רשימה זו יש להכין עד ל -22.12.12.
  2. רשימה שנייה של הבניינים שבכוונתה להנגיש בשאר מנות ההנגשה - רשימה זו יש להכין עד לתאריך סיום מנת ההנגשה השנייה.
  רשימות אלה יש להכין בהתאם לטופס רשימת בניינים. מומלץ להיעזר במחשבון לוחות זמנים לצורך הכנת הרשימות. את הרשימות אין צורך לפרסם, ועל הרשות לשמור אותן יחד עם שאר מסמכי הנגישות.
   

  דוגמה

  רשות מקומית אחראית להנגשת 140 בניינים.
  על הרשות להכין עד ל - 22.12.12 את הרשימה הראשונה של בניינים שהיא תנגיש בשתי מנות ההנגשה הראשונות:
  מנה ראשונה: 21 הבניינים שיונגשו עד ל - 22.6.15.
  מנה שנייה: 28 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 22.6.18.
   
  על הרשות להכין עד ל - 22.6.18 (תאריך סיום מנת ההנגשה השנייה) את הרשימה השנייה של בניינים שנותרו להנגשה:
  מנה שלישית: 42 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 22.6.20.
  מנה רביעית: 49 הבניינים הנוספים שיונגשו עד ל - 1.11.21.
  סך הכל - 140 בניינים שיונגשו.
   
  הדוגמה מוצגת בטבלה שלהלן:
   
   
   
  שלב
  מועד סיום
  כמות הבניינים במנה שיש להנגיש
  סך כל הבניינים שתסתיים הנגשתם עד למועד הסיום
  הכנת רשימה ראשונה של בניינים להנגשה
  22 בדצמבר, 2012
  ---
  ---
  מנה ראשונה להנגשה
  22 ביוני, 2015
  21
  21
  מנה שנייה להנגשה
  22 ביוני, 2018
  28
  49
  הכנת רשימה שנייה של בניינים להנגשה
  22 ביוני, 2018
  __
  __
  מנה שלישית להנגשה
  22 ביוני, 2020
  42
  91
  מנה רביעית להנגשה
  1 בנובמבר, 2021
  49
  140
   
   

  עוד בנושא

   

   _________________________________________________________________________________________

  לתשומת לבכם:
  המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il