סימון קירות ודלתות שקופים בבניין ציבורי קיים

 
דלתות שקופות וקירות שקופים עלולים להוות מחסום בלתי נראה ומסוכן עבור אנשים עם מוגבלות ראיה, ועל כן יש לסמנם. מאמר זה מציג את הדרישות לסימון דלתות וקירות שקופים.

​קירות ודלתות שקופים עלולים לסכן אנשים עם מוגבלות ראיה המתקשים לזהות אותם.
גם במצב שדלת שקופה פתוחה ואינה חוסמת את המעבר, אדם עם מוגבלות ראיה עלול להיתקל בשולי כנף הדלת (למשל, בקניון בו דלתות החנויות הן שקופות ונפתחות לכיוון מסדרון הקניון). כמו כן אדם עם מוגבלות ראיה עלול להיתקל בשולי הפתח השקופים. היתקלות בקצה משטח שקוף כגון שולי כנף דלת או שולי פתח הדלת הינה מסוכנת.

 

כדי למנוע סכנה במצבים אלה, ולאפשר דרך בטוחה ונגישה, מגדיר תקן ישראלי 1918 חלק 4  את אופן הסימון של דלתות וקירות שקופים, כך שגם אדם עם מוגבלות בראיה יוכל להבחין בהם מבעוד מועד.

 

דרישות הסימון של קירות ודלתות שקופים 

תקנות הנגישות לבניין קיים מפנות לת"י 1918 חלק 4, סעיף 2.2.2.13, המגדיר את הדרישות הבאות לסימון קירות ודלתות שקופים:
על גבי דלתות וקירות שקופים, פרט לחלונות ראווה, יש לשים סימני אזהרה. סימני האזהרה צריכים להיות לפי הדרישות שלהלן:

 1. סימן האזהרה צריך להיות בגוון מנוגד לרקע, ובגודל שאפשר לתחום בתוכו עיגול בקוטר 14 ס"מ לפחות.
 2. את סימני האזהרה יש להתקין בגובה של 130-160 ס"מ מעל הרצפה.
 3. המרחקים האופקיים בין סימני האזהרה יהיו בני 150 ס"מ, לכל היותר.

 

הערה: חלק 4 של תקן 1918 עובר רוויזיה (בהתאם לדרישות שבתקנות הנגישות לבניינים ציבוריים חדשים בסעיפים 8.79-8.82). בהתאם לכך, מוצגים להלן עיקרי השינויים המתגבשים, כפי שפורסמו להערות הציבור בספטמבר, 2013. דרישות אלה הינן בגדר המלצות בשלב זה, לגבי בניין ציבורי קיים.

 

דרישות הסימון של דלתות וקירות שקופים - המלצות

להלן ההמלצות, המתגבשות ברוויזיה לתקן, לגבי האופן שבו יש לסמן דלתות וקירות שקופים.

 

א. דלתות וקירות שקופים בניצב לדרך

במקום שבו דלתות וקירות שקופים נמצאים בניצב לדרך, ורוחבם גדול מ-75 ס"מ, הם יסומנו בחלקם הנמצא לרוחב הדרך (מול הדרך). נוסף על כך יסומנו גם קטעי הקירות השקופים הצמודים להם לאורך 2 מ' לפחות מכל צד של הדרך (ראו ציור 1).
 
הדרישה שלעיל אינה חלה במקרים אלה:
 1. קירות שקופים שאין אפשרות גישה אליהם. לדוגמה אין צורך לסמן קירות שבינם ובין הדרך הצמודה יש אלמנט חוסם גישה בניגוד חזותי לסביבתו, כגון עציץ או ספסל.
 2. דלתות וקירות שקופים שיש בהם רכיב בנוי, בגוון בולט לעין, המחלק את הדלת או את הקיר (כגון: ידית מתכת ארוכה או רכיב פרזול אחר) באחד מהאופנים האלה:
  • רכיב אופקי המצוי בטווח גובה של 90 ס"מ – 160 ס"מ (ראו ציור 4).
  • רכיב אנכי, כשהמרחק בין כל שני רכיבים אנכיים אינו גדול מ-150 ס"מ.
 3. חלונות ראווה, שכן מיד מאחוריהם מצוי חפץ שניתן להבחין בו בבירור.

 

הסימנים יתאימו למתואר בציורים 2 ו-3 ולדרישות שלהלן:

 1. גודל הסימן יהיה כזה שיוכל להכיל בתוכו עיגול בקוטר 15 ס"מ לפחות (חלופה א בציור 2), או שיהיה פס המשכי ברוחב 10 ס"מ לפחות (חלופה ב בציור 2).
 2. הסימנים ימוקמו בשני גבהים: מרכזם של הסימנים העליונים יהיה בגובה שבין 150 ס"מ ל-160 ס"מ מפני הרצפה, ומרכזם של הסימנים התחתונים יהיה בגובה שבין 90 ס"מ ל-100 ס"מ מפני הרצפה, כמתואר בציור 2.
 3. המרחק בין סימנים שאינם המשכיים לא יהיה גדול מ-150 ס"מ (ראו חלופה א בציור 2).
 4. הסימן יכלול שני גוונים בניגוד חזותי זה לזה, הממלאים כל אחד מהם שטח דומה בסימן, והממוקמים זה לצד או זה מעל זה.


הניגוד החזותי בין שני הגוונים בסימנים שתוארו לעיל יתאים לנדרש עבור אזהרה על מכשול בדרך בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6 (טבלה 3 – ערכי מינימום לניגוד חזותי). מדידת החזרי האור של הגוונים וחישוב הניגוד החזותי יבוצעו לפי השיטה המתוארת בסעיף 2.1.6.1 בתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4, שפורסם להערות הציבור בספטמבר 2013 או לפי התקן הישראלי ת"י 1918 חלק 6, סעיף 2.4 הדן בניגוד חזותי.
הערה: הסימן יכול להיות גם הסימן המסחרי של גוף מסוים ובלבד שיתאים לדרישות שלעיל. 

 

ב. דלתות שקופות

דלתות שקופות הנמצאות במצב רגיל-פתוח (normally open) ודלתות הזזה אוטומטיות יסומנו נוסף על המפורט בסעיף א שלעיל בסימון כמפורט להלן:

 

 1. קצה אגף דלת שקופה, בצד שממנו היא נפתחת, יסומן כדי שיובחן בעת שאגף הדלת פתוח.
 2. כאשר דלת סובבת משולבת בקיר שקוף, יסומנו גם שולי הקיר השקוף משני צדי הדלת, כדי שיובחנו בעת שהדלת פתוחה (ראו ציור 3).
 3. צורת הסימן וגודלו יאפשרו לתחום בהם פס אנכי שרוחבו 5 ס"מ לפחות ואורכו 50 ס"מ לפחות, המורכב משני גוונים בניגוד חזותי זה לזה, התופסים כל אחד שטח דומה, והממוקמים זה לצד או זה מעל זה, ראו לדוגמה ציור 3 – סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף.
 4.  הסימנים ימוקמו בטווח גובה שבין 90 ס"מ ל-160 ס"מ מעל פני הרצפה כמתואר בציור 3. הסימנים האמורים ימוקמו על אגפי הדלתות ועל גבי הקירות, כך שייראו מכל צד שממנו יש לציבור גישה אליהם.


ציור 1 – סימון קירות שקופים - מבט על
ציור 1 – סימון קירות שקופים - מבט על

 

ציור 2 – סימון קירות שקופים - חזית 
ציור 2 – סימון קירות שקופים - חזית

 
ציור 3- סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף
ציור 3 – סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף

 


ציור 4 - רכיב בנוי אופקי

ציור 4 – רכיב בנוי אופקי

 

 

לתשומת לבכם:

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.

 

 

 _________________________________________________________________________________________