הפרש גובה - הקלות בביצוע התאמות נגישות

 
יתכנו מצבים בהם לא ניתן להתקין את אמצעי הנגישות המפורט בתקנות להתגברות על הפרש הגובה. המאמר מציג את החלופות בחלוקה לפי מיקום הפרש הגובה – בתוך הבניין או מחוץ לבניין, לפי הפרשי הגובה עליהם יש להתגבר.

ייתכנו מצבים בהם לא ניתן להתקין את אמצעי הנגישות המפורט בתקנות להתגברות על הפרש הגובה.
 
מצבים אלה עשויים לנבוע מהסיבות הבאות:
 • סיבות הנדסיות
 • העלויות הכרוכות בהתקנת אמצעי הנגישות מהוות נטל כלכלי כבד מדי
 • התקנת אמצעי הנגישות תפגע באופן מהותי באופיו של הבניין

עוד על סיבות אלה ועל הזכאות לפטורים ניתן לקרוא במאמר העוסק בקבלת פטורים מביצוע התאמות נגישות.
גם במצבים אלה מחייבות התקנות לפעול להתגברות על הפרשי הגובה לשם הנגשת הבניין, וזאת באמצעות אמצעים חלופיים להתגברות על הפרשי גובה, כמופרט במאמר שלהלן. יש להדגיש כי ניתן להתקין אמצעים חלופיים אלה, אך ורק לאחר שהתקבל פטור לפי התקנות (תקנה 10) מהדרישות שהוגדרו במאמרים:
 

התקנות מגדירות חלופות שונות עבור פנים הבניין ועבור שטחים מחוץ לבניין, לפי הפרש הגובה עליו יש להתגבר. בהתאם לכך, מציג המאמר את החלופות בחלוקה לפי מיקום הפרש הגובה – בתוך הבניין או מחוץ לבניין, לפי הפרשי הגובה עליהם יש להתגבר.

 

בתוך בניין

 

הפרש הגובה
חלופה להתגברות על הפרש הגובה
עד 150
עדיפות 1: מעלון אנכי עם תא קטן או מעלית מטיפוס 1 או 1א
עדיפות 2: מעלון משופע
151-250 ס"מ
עדיפות 1: מעלית מטיפוס 1 או 1א או מעלון אנכי עם תא קטן
עדיפות 2: כבש
עדיפות 3: מעלון משופע
251-300 ס"מ
עדיפות 1: מעלית מטיפוס 1 או 1א או מעלון אנכי רגיל
עדיפות 2: מעלון אנכי עם תא קטן
עדיפות 3: כבש
עדיפות 4: מעלון משופע
מעל 300 ס"מ
עדיפות 1: מעלית מטיפוס 1 או 1א
עדיפות 2: מעלון אנכי רגיל
עדיפות 3: מעלון אנכי עם תא קטן
עדיפות 4: מעלון משופע או כבש
במצב בו קיימות מדרגות נעות 
מעלון אנכי עם תא רגיל
 

מחוץ לבניין

 

הפרש הגובה
חלופה להתגברות על הפרש הגובה
עד 150
עדיפות 1: מעלון אנכי עם תא קטן או מעלית מטיפוס 1 או 1א
עדיפות 2: מעלון משופע
151-300 ס"מ
עדיפות 1: מעלית מטיפוס 1 או 1א או מעלון אנכי רגיל
עדיפות 2: מעלון אנכי עם תא קטן
עדיפות 3: מעלון משופע
מעל 300 ס"מ
עדיפות 1: מעלית מטיפוס 1 או 1א
עדיפות 2: מעלון אנכי רגיל
עדיפות 3: מעלון אנכי עם תא קטן
עדיפות 4: מעלון משופע או כבש
במצב בו קיימות מדרגות נעות 
מעלון אנכי עם תא רגיל
 

הערות

 1. בהתקנת אמצעי העזר החלופיים יש להתחיל בעדיפות 1. אם לא ניתן להתקינה בשל סיבות הנדסיות, נטל כלכלי כבד או פגיעה מהותית באופיו של הבניין, יש לעבור לעדיפות הבאה, וכך הלאה.
 2. לשם מעבר בין עדיפויות על האחראי על הנגישות להוציא פטור בהתאם לתקנה 10. וכן לתמוך את הפטור בחוות דעת של מומחה למעליות, הקובעת כי לא ניתן להתקין אמצעי כמפורט בעדיפות הגבוהה.
 3. אם בשל סיבות הנדסיות, נטל כלכלי כבד או פגיעה מהותית באופיו של הבניין לא ניתן להתקין אף אחת מהחלופות שבעדיפויות השונות, אזי האחראי על הנגישות פטור מהתקנת אמצעי הנגישות. לשם הבהרת תהליך הוצאת הפטור ומשמעותו, עיינו במאמר פטורים מביצוע התאמות נגישות.
 4. בבניין שיש בו מניעה להפעלת אמצעים אלקטרו מכניים במצבים מסוימים עקב סיבות דתיות או תרבותיות, ניתן להתקין כבש כעדיפות ראשונה.

 

הדרישות הטכניות להתקנת מעלית, מעלון וכבש במקרה של הוצאת פטור

מעלית

 

טיפוס מעלית
גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)
רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)
מיקום דלת הכניסה למעלית
1
125X100
80
בדופן המעלית הקצרה
130X100
110
בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ- 25 סמ   

 

מעלון אנכי עם תא רגיל

על המעלון לעמוד בדרישות הבאות:
 1. דרישות תקן ישראלי 2252, חלק 1, החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור, ובכפוף לסעיף 3 להלן.
 2. דרישות תקן ישראלי 1918, חלק 3.1, למעט סעיף 2.10(ב) (גודל משטח ההרמה).
 3. ממדי משטח ההרמה יהיו 100X140 ס"מ לפחות.
 4. אם הפרש הגובה בבניין עולה על 2 מ' – יש להתקין את המעלון בפיר סגור.
 5. המעלון ימוקם כך שלא יהווה מכשול בדרך הנגישה לפי סעיף 2.9 בתקן ישראלי 1918 חלק 1, והגישה אל החלל שמתחת למשטח ההרמה תהיה מוגנת לפי דרישות תקן ישראלי 2252 חלק 1.

 

מעלון אנכי עם תא קטן

על המעלון לעמוד בדרישות הבאות:
 1. דרישות תקן ישראלי 2252, חלק 1, החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור.
 2. דרישות תקן ישראלי 1918, חלק 3.1, למעט סעיף 2.10(ב) (גודל משטח ההרמה).
 3. ממדי משטח ההרמה יהיו 100X25 ס"מ לפחות, כש-125 ס"מ הינם ממד העומק מול הדלת, והכניסה למעלון היא מהממד הצר.
 4. אם הפרש הגובה בבניין עולה על 2 מטרים – יש להתקין את המעלון בפיר סגור.
 5. המעלון ימוקם כך שלא יהווה מכשול בדרך הנגישה לפי סעיף 2.9 בתקן ישראלי 1918 חלק 1, והגישה אל החלל שמתחת למשטח ההרמה תהיה מוגנת לפי דרישות תקן ישראלי 2252 חלק 1.

 

מעלון משופע

על המעלון המשופע לעמוד בדרישות הבאות:
 1. דרישות תקן ישראלי 2252 חלק 2 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור.
 2. כושר ההרמה של המעלון לא יפחת מ-225 ק"ג.
 3. ממדי משטח ההרמה יהיו 75X90 ס"מ לפחות.
 4. במעלון יהיה מותקן גם מושב מתקפל שמאפשר למשתמש לשבת בו.
 5. על המעלון להיות זמין ותקין בכל עת שהמקום הציבורי שהוא מצוי בו פתוח לציבור.
 6. על המעלון צריך להיות מצוין באופן בולט לעין העומס המרבי על מעלון, לפי סעיף 2.2.3 בת"י 1918 חלק 4.
 7. מעלון משופע ואבזריו במצב סגור, לרבות המסילה, לא יחשבו כגורעים מרוחב המדרגות המזערי הנדרש.

 

כבש

אם הכבש מותקן מחוץ לבניין, על הכבש לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1918, חלק 2, סעיף 2.3.
אם הכבש מותקן בתוך הבניין, על הכבש לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1918, חלק 3.1, סעיף 2.5, למעט סעיף 2.5.1.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il