על מי חלה חובת הנגשת בניינים חדשים

 
תקנות הנגישות בבניין חדש קובעות אלו התאמות נגישות יש לבצע בבניינים שבהם יינתן שירות לציבור. במאמר שלהלן יוצגו סוגי בניינים אלה ואת עיקרי הדרישות להנגשה החלות עליהם.

חלק ח1 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 קובע אלו התאמות נגישות יש לבצע בבניינים שבהם יינתן שירות לציבור, בניינים אשר ישמשו כמקום עבודה, ובניינים למגורים. במאמר שלהלן יוצגו סוגי בניינים אלה ואת עיקרי הדרישות להנגשה החלות עליהם.

 

המאמר עוסק בנושאים הבאים:

 

בניינים חדשים עליהם חלה חובת הנגשה לפי חלק ח1

הוראות חלק ח1 מגדירות את דרישות הנגישות בבניין חדש. הוראות אלה חלות על בניינים בהם ניתן שירות לציבור (בניין שהוא מקום ציבורי), ו/או מקומות עבודה או בנייני מגורים העומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

 1. בניין שהבקשה להיתר לבניית הבניין או לשימוש בו הוגשה החל ב-1 באוגוסט, 2009.
 2. הבקשה להיתר לבניית תוספת בנייה חדשה לבניין קיים הוגשה החל ב-1 באוגוסט, 2009.
 3. מוסדות חינוך שהבקשה להיתר לבנייתם או לשימוש בהם הוגשה עם כניסתן לתוקף של תקנות מוסדות חינוך חדשים.
 4. בנייני מגורים שהבקשה להיתר לבנייתם הוגשה החל ב-3 בספטמבר, 2010.
 5. בניין שהבקשה להיתר לשימוש חורג בבניין קיים, הוגשה החל ב-1 באוגוסט, 2009.
 6. מוסדות חינוך שהבקשה להיתר לבנייתם או לשימוש בהם הוגשה עם כניסתן לתוקף של תקנות מוסדות חינוך חדשים (הערה: נכון לחודש פברואר 2015 תקנות אלו טרם נכנסו לתוקף).

בניין ציבורי שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה לפני 1 באוגוסט, 2009 מוגדר לצורך התקנות כבניין קיים וחלות עליו תקנות בניין קיים.

ראו בטבלה ובתרשים שלהלן על מי חלות התקנות:

 

א' : סוג בניין
ב': תקנות מחייבות אם הבקשה להיתר / שינוי הוגשה לפני התאריך שבטור ג'
ג': תאריך הבקשה להיתר / שינוי
ד': תקנות מחייבות אם הבקשה הוגשה אחרי התאריך שבטור ג'
בניין ציבורי
1.8.2009
בניין מגורים
אין תקנות
3.9.2010
מוסדות חינוך
עדיין לא נקבע
תקנות מוסדות חינוך חדשים
 

לוחות זמנים למבנים קיימים וחדשים
דרישות התקנות מפורטות בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (היתר, תנאיו ואגרות) חלק ח1, פרק א' ופרק ב'.

 

בניין שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה החל מ-1 באוגוסט, 2009

בניין שהוא מקום ציבורי

בניין שהוא מקום ציבורי הינו בניין בו ניתן שירות לציבור, למשל, חנויות, קניונים, בתי עסק, מחלקות שירות בעירייה וכד'. התקנות חלות על בניינים שהבקשה להיתר לבנייתם הוגשה החל ב-1 באוגוסט, 2009. על בניינים שהבקשה להיתר לבנייתם הוגשה לפני 1 באוגוסט 2009 חלות תקנות בניין קיים.
תקנות בניין חדש חלות גם על מוסדות על תיכוניים ומקומות שניתנים בהם שירותי בריאות (בעוד שעל בניינים אלה, שהבקשה להיתר לבנייתם הוגשה לפני 1 באוגוסט 2009, חלות תקנות נפרדות).

 

בניין שהוא מקום עבודה

בניין שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה החל ב-1 באוגוסט, 2009, ואשר משמש כמקום עבודה, חייב בביצוע התאמות נגישות, גם אם אינו משמש למתן שירות לציבור, על-פי חלק ח'1.

 

על בניין המשמש כמקום עבודה חלות כל דרישות ההנגשה שבחלק ח1, פרט לצורך להנגיש שטחי עבודה אישיים (כגון, פינת עבודה, עמדה מול מכונה) ומקומות שאינם מיועדים לשהיית אדם (כגון מחסנים, חדר מנועים וכד'). עם זאת, דרך הגישה לשטחים אלה צריכה להיות נגישה וגם פתח הכניסה אליהם.

 

את שטחי העבודה יש להנגיש כאשר יש עובד או מועמד לעבודה עם מוגבלות ונדרשות עבורו התאמות נגישות על-מנת שיוכל לעבוד. במצב זה על המעסיק לדאוג ששטח העבודה יהיה נגיש עבורו (התאמה פרטנית).

יש להדגיש כי מקום עבודה שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה לפני 1 באוגוסט 2009 פטור מהנגשה, פרט לדרישות ההנגשה הפרטנית. 

 

פטורים

מקום עבודה (שאינו נותן שירות לציבור) שיש בו פחות משישה עובדים פטור מההתאמות הבאות: 
 • דרך נגישה
 • מקומות חניה
 • מעלית ומעלון
 • בתי שימוש

פטור זה אינו ניתן למקום עבודה מהסוגים הבאים:

 • רשות ציבורית
 • מקום שניתן בו שירות בריאות ממלכתי
 • מקום ששימושו העיקרי הוא לאנשים עם מוגבלות
 • מקום שהייתה עליו חובה לעשות התאמות נגישות לפי חלק ח' והן לא בוצעו.

(חלק ח1, פרק א', פרט 8.232).

 

בנייני מגורים חדשים

תקנות בניין חדש חלות על בניין מגורים אשר עומד בכל התנאים הבאים:

 1. הבקשה להיתר לבנייתו הוגשה החל ב-3 בספטמבר 2010.
 2. יש בו שש יחידות דיור ומעלה.
 3. יש כניסה ו/או חדר מדרגות משותפים לכל שש היחידות.

 

הנגשת הבניין הנדרשת היא מהשטחים המשותפים בבניין עד פתחי יחידות הדיור, כולל פתחי הכניסה. אין חובה להנגיש את פנים יחידות הדיור.
כמו כן, התקנות חלות על תוספת של 6 יחידות ומעלה לבניין מגורים קיים. במקרה כזה יש חובה להנגיש את הדרך ליחידות הדיור החדשות בלבד.

 

היתר לשימוש חורג או שינוי ייעוד בבניין קיים

בבניין קיים, אשר החל ב-1 באוגוסט 2009 הוגשה בקשה לשימוש חורג בו (מתנאי התכנית או מהיתר השימוש שניתן לו) או שינוי ייעוד, יצטרך לעמוד בדרישות תקנות בניין חדש (חלק ח1). יש להדגיש כי דרישה זו חלה רק על החלק שלגביו יינתן ההיתר לשימוש חורג או שינוי ייעוד ולא על שאר הבניין.
לדוגמה, בבניין מגורים שהוקם בשנות ה-60, הוגשה בקשה בשנת 2010 לשימוש חורג בשתי הקומות התחתונות להקמת מעון לילדים. הבקשה לשימוש חורג צריכה להיות מלווה באישור מורשה נגישות מתו"ס בהתייעצות עם מורשה נגישות שירות. את המעון יש להקים כשהוא עומד בדרישות תקנות בניין חדש (חלק ח1 פרק א'). על שאר הבניין לא חלה דרישה זו.
דרישות הנגישות הן בהתאם לשימוש החדש שייעשה במקום. למשל, אם הוא יוסב לבית ספר חלות עליו תקנות מוסד חינוך קיים או חדש (כשייכנסו לתוקף).
אם יש צורך לחדש את הבקשה להיתר לשימוש חורג או שינוי ייעוד (למשל, במקרה של שימוש חורג מתכנית), כל חידוש בקשה שייעשה החל מ-1 באוגוסט 2009 יצטרך להיות מלווה באישור של מורשה נגישות, ולעמוד בדרישות תקנות בניין חדש (חלק ח1).

 

קריאה נוספת

תוספת חדשה לבניין קיים

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il