מקווה טהרה נגיש

 
מאמר זה עוסק בהנגשה של מקוואות טהרה קיימים. המאמר מגדיר מהן דרישות הנגישות ממקווה טהרה קיים, וכמה מקוואות קיימים יש להנגיש בישוב.

מאמר זה עוסק בהנגשת מקוואות טהרה קיימים ועונה על השאלות הבאות:

  1. מהן דרישות הנגישות ממקווה טהרה קיים.
  2. כמה מקוואות קיימים יש להנגיש בישוב.
    הנגשת מקוואות טהרה מפורטת בתקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, בטבלת הבדיקה והביצוע, בטור ג' שלצד סעיף 34.

 

דרישות הנגישות ממקווה טהרה קיים

התקנות לגבי הנגשת מקוואות לאנשים עם מוגבלות מחלקות את המקוואות לשניים:

  1. מקווה החייב בהנגשה בסיסית: במקווה זה צריכה להיות דרך נגישה מחניה נגישה אל הכניסה למקווה, אל בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, מלתחה נגישה ועד לבור הטבילה. אפשר שבית השימוש הנגיש, המקלחת והמלתחה הנגישים יהיו בחלל אחד משותף ובלבד שהדרישות מכל אחד מאלה יתקיימו באותו חלל. לאורך הדרך הנגישה מהמקלחת ועד לבור הטבילה יש להתקין בית אחיזה בצד אחד של הדרך, ואם אפשר מבחינה טכנית – גם בצידה השני. כמו כן, על המקווה לכלול הכנה למתקן הרמה המאפשר לאישה עם מוגבלות בניידות לטבול, וגם לעשות בו שימוש במקלחת. (בתקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, בטבלת הבדיקה והביצוע, בטור ג' שלצד סעיף 34, פסקה ב').
  2. מקווה החייב בהנגשה מלאה: במקווה זה יש להתקין התאמות נגישות כמו המקווה בהנגשה בסיסית, ובנוסף יש להתקין בו מתקן הרמה המאפשר לאישה עם מוגבלות בניידות לטבול, וגם לעשות בו שימוש במקלחת (בתקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, בטבלת הבדיקה והביצוע, בטור ג' שלצד סעיף 34, פסקה ג').
 
 

כמה מקוואות קיימים בישוב צריכים להיות נגישים?

מקווה החייב בהנגשה בסיסית:
מספר התושבים היהודיים בישוב
המספר המינימאלי של מקוואות קיימים בישוב שצריכים להיות נגישים באופן בסיסי
פחות מ- 50,000
הישובים החייבים בהנגשה של מקווה אחד לפחות, ייקבעו על ידי השר לשירותי דת, ברשימה שתפורסם על-ידו, לא יאוחר מ – 22 ביוני, 2013.
50,000-199,999
1
200,000-299,999
2
300,000-399,999
3
...
...
 
מקווה החייב בהנגשה מלאה:
מספר התושבים היהודיים בישוב
המספר המינימאלי של מקוואות קיימים בישוב שנדרשים  להנגשה מלאה
פחות מ – 100,000
יש להנגיש בהנגשה מלאה מקווה אחד לפחות ביישוב, אם דרשה זאת אישה עם מוגבלות (עליה לפנות לרשות המקומית או למועצה הדתית אשר תעביר את פנייתה למשרד לשירותי דת). אלה ייקבעו איזה מהמקוואות יונגש בהנגשה מלאה).
100,000-299,999
1
300,000-499,999
2
500,000-699,999
3
...
...

 

המקוואות החייבים בהנגשה מלאה, ייקבעו על-ידי השר לשירותי דת, ברשימה שתפורסם על-ידן, לא יאוחר מ-22 ביוני, 2013, בהתאם לכמות התושבים ביישוב או לדרישת אישה עם מוגבלות.
יש לציין כי מקווה החייב בהנגשה מלאה, יכול להיות אחד מן המקוואות בישוב החייבים בהנגשה בסיסית שאליו הוסף מתקן הרמה.

 

לתשומת לבכם:

 

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.

 

 _________________________________________________________________________________________