מבנה חקיקת הנגישות

 
​קיימים מספר חוקים העוסקים בנגישות. שני החוקים המרכזיים הם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק התכנון והבניה. החוקים מפנים לסדרה של תקנות נגישות בתחומים שונים המפרטות מהן הדרישות המעשיות למימוש הנגישות, והן מפנות בתורן לתקנים.

​לפי הוראות החוקים הותקנו תקנות המסדירות באופן מעשי את הנגישות. לצד התקנות, אישר מכון התקנים הישראלי תקנים העוסקים בנגישות בתחומים שונים.
 
תקנות הנגישות מפרטות מהן הדרישות המעשיות למימוש הנגישות. תקנות הנגישות נותנות מענה לשאלות כמו מה היקף הנגישות ומה תוכן הדרישות, מסגרת הזמנים המפורטת לביצוע הנגישות במקומות ציבוריים קיימים ועוד. התקנות גם נותנות מענה לשאלה כיצד יש לממש את הנגישות באופן טכני. לדוגמה, מהם ממדי דרך נגישה ושיפועה? מה האבזור הנדרש בעמדת שירות נגישה ועוד. התקנות גם מפנות לסדרת תקנים ישראליים (שמספרם 1918) שם נקבעו היבטים טכניים אלה.
 
תקנות הנגישות נחלקות לשתי קבוצות. קבוצה אחת מגדירה את הנחיות נגישות יסודיות המיועדות לכלל השירותים והמקומות. בקבוצה זו ניתן למצוא את תקנות נגישות השירות, תקנות נגישות בניין קיים ותקנות נגישות מקום שאינו בניין. הקבוצה השנייה של התקנות, עוסקת בנגישות בתחומים מסוימים  - תחבורה, חינוך, בריאות, תעסוקה, חירום, בזק.
 

לתשומת לבכם:

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.