מי אחראי לביצוע ולמימון הנגישות

 
החוק מגדיר מי אחראי לביצוע הנגישות (כולל אחריות אישית של המנהלים) וכן מי אחראי על מימון ביצוע הנגישות.

​ככלל, מי שאחראי למקום או לשירות שחייבים בנגישות, יבצע התאמות נגישות ויהיה אחראי לאחזקתן. לדוגמא הבעלים של ספריה חייב להנגיש את הספרייה ולשאת במימון ההנגשה. אם הספרייה היא ספרייה עירונית הרי שהאחראית להנגשתה היא העירייה, אם הספרייה היא ספרייה של מכללה פרטית בעלי המכללה יישאו באחריות להנגשתה.
 
במקרים בהם האחראי על המקום אינו הבעלים של המקום, למשל במקרה שהמכללה שוכרת את הבניין בו היא פועלת מגורם אחר, קיימת חלוקת אחריות בין המכללה לבין הבעלים של הבניין: הבעלים של המקום אחראי לביצוע התאמות נגישות המחייבות היתר בניה (כגון התקנת מעלית, בניית כבשׁ וכיוצא באלה), ואילו אחראי שהוא שוכר של מקום חייב לשאת בנטל מימון ביצוע ההתאמות האחרות (כגון התקנת שילוט והצבת ריהוט מתאים). לפרוט בנושא חלוקת אחריות בין בעלים לשוכר.
 
מערך החקיקה קבע מקרים בהם האחראי יהיה פטור מביצוע הנגישות. מקרה אחד כזה הוא מצב שהנטל הכלכלי שבהנגשה עלול להיות כבד מדי לחלק מהחייבים בהנגשה. מנגנון זה ייועד רק לגופים מהמגזר הפרטי.
 
המחוקק אינו מסתפק בהגדרת המקומות והשירותים החייבים בנגישות, אלא מטיל אחריות אישית לביצוע הנגישות על הבעלים או המפעיל של המקום הציבורי או השירות, וגם על האחראי או המנהל (באופן ישיר או עקיף) להנגשת המקומות והשירותים.
 

לתשומת לבכם:

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il