כיצד מבטיחים שחקיקת הנגישות תמומש

 
שני מנגנונים עיקריים מבטיחים חקיקת הנגישות תמומש. הראשון כולל מנגנוני פיקוח על בנייה חדשה ועל עסקים חדשים, והשני עוסק באכיפה.

כדי להבטיח שחקיקת הנגישות תמומש בפועל ותשתמר, מוקם מערך נרחב של אמצעי הטמעה, פיקוח ואכיפה.  

    מנגנון הטמעה  

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, פועלת להעברת המידע לציבור החייבים בהנגשה, לציבור הצרכנים, ולציבור כולו. אתר זה הוא דוגמא לכך. בנוסף מקיימת הנציבות ימי עיון לחייבים בנגישות המגזר הציבורי והפרטי וקורסי רכזי נגישות רשויות מקומיות. 
משרד התמ"ת בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מכשיר מאות מורשי נגישות מבנים, תשתיות וסביבה  ומורשי נגישות השירות. מורשי הנגישות מסייעים בהטמעת הנגישות בייעוץ הפרטני שהם מספקים לאלו החייבים בנגישות. 
 
הנציבות פועלת להעלאת המודעות הציבורית לחובות הנגישות באמצעות קמפיינים בתקשורת ובאמצעות פעילויות שטח בשיתוף פעילים מקרב אנשים עם מוגבלות

    מנגנוני פיקוח 

  1. מנגנון פיקוח על בנייה חדשה – כדי להבטיח שהבניינים הציבוריים ובניינים המגורים החדשים שנבנים יהיו נגישים, כל התוכניות המוגשות לאישור הרשויות עוברות בדיקת נגישות ע"י אנשי מקצוע המתמחים בתחום הנגישות (מורשי נגישות). המתכננים והבעלים של בניינים חדשים וכן אלו המבקשים היתר בניה לביצוע שינויים בבניינים קיימים חייבים לקבל את אישורם של מורשי הנגישות בכל תהליך הבניה – החל משלב התכנון וקבלת היתר בניה ועד לסיום הבניה וקבלת תעודת גמר. בתכנון ובניה של מקומות שאינם בניינים כגון פארקים, גנים לאומיים וכד', נדרש אישור של מורשי נגישות בחלק מהמקרים.
  2. מנגנון פיקוח על בתי עסק – עסקים הנדרשים לקבל מהרשות המקומית רישיון עסק (כגון מסעדות, בתי קפה, בתי מרקחת ועוד) נדרשים להמציא לרשויות אישור של מורשה נגישות שהעסק שלהם נגיש לאנשים עם מוגבלות. 

    מנגנוני אכיפה  

המחוקק הגדיר מנגנוני אכיפה, פלילי ואזרחי, על הפרת הוראות חוק השוויון והוראות הנגישות בחוק התכנון והבניה. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מוסמכת לאכוף את החוקים האמורים, ולהפעיל את מנגנוני האכיפה הנ"ל כנגד החייבים המפורטים בחוק. אגף האכיפה בנציבות כולל את משרדי המטה בירושלים, ואת המחוזות: ירושלים והדרום, תל אביב והמרכז, וחיפה והצפון. כל מחוז כולל מפקחי נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, מפקח נגישות השירות, ותובע.
 

אכיפה פלילית

מפקחי הנציבות מבצעים פיקוחים ברחבי הארץ על מנת לבדוק את התקיימותן של דרישות הנגישות. אם נמצאה הפרה של דרישות אלה, יחידת הפיקוח בנציבות מוסמכת להוציא ″צו נגישות″ למקום או לשירות, שבו מפורטות ההתאמות שיש לבצע, ולוח זמנים לביצוען. צו הנגישות הינו צו מנהלי שהפרתו עשויה להביא להגשת כתב אישום פלילי, וסנקציה הכוללת קנס מתמשך לכל יום שבו נמשכת ההפרה. ניתן להגיש את כתב האישום גם כנגד נושאי משרה בכירים אשר יש להם רלוונטיות לתחום שבו נעברה העבירה (מנכ״ל, מהנדס עיר וכדומה), זאת בשל העיקרון, שאומץ בחוק, כי קיימת אחריות אישית על הדרג הניהולי של נושאי המשרה הרלוונטיים.
למפקחי הנציבות יש סמכויות חקירה, זימון להעדה, כניסה לחצרים ואיסוף מסמכים.
 

אכיפה אזרחית

אדם עם מוגבלות רשאי לתבוע את החייבים בנגישות על הפרה של חובת הנגישות. בית המשפט רשאי לפסוק לתובע פיצוי כספי אף ללא צורך בהוכחת נזק, במקרים המתאימים. נכון לחודש דצמבר 2014, גובה הפיצוי הוא כ-62,000 ₪ (גובה הפיצוי עמד בשנת 2005 על 50,000 ₪ והוא צמוד למדד). הנציבות מוסמכת להגיש תביעה אזרחית בשמה או בשמו של האדם. במקביל רשאי אדם עם מוגבלות, הנציבות או ארגון להגיש תובענה ייצוגית בשל הפרת חובות הנגישות.
 

גופים נוספים

בנוסף לסמכויות של נציבות השוויון, גם לרגולטורים אחרים יש סמכות לאכוף את הוראות הנגישות הרלבנטיות. לדוגמה, משרד התקשורת אוכף את הוראות הנגישות לפי תקנות נגישות בזק, והרשות המקומית אוכפת הפרות של הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה.
 
לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il