התמצאות בתקנות הנגישות

 

על-מנת להבין מהן התקנות החלות עליכם, בכפוף לכניסתן לתוקף (ראו טבלה לעיל), ניתן לעקוב אחר המיפוי המוצג להלן:

 
נותן השירות​
תקנות רלוונטיות​
נותן שירות לציבור בבניין, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן עד 31 ביולי 2009​
נותן שירות לציבור בבניין, שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן החל ב- 1 באוגוסט 2009.
מפעיל שירותי תחבורה ציבורית בים, ביבשה ובאוויר.
מפעיל של מבנה, מתקן מרכזי או תחנה המיועדים לתחבורה ציבורית.
נותן שירות לציבור באתר (בגנים לאומיים, שמורות טבע ושטחי קק"ל).
נותן שירות לציבור מחוץ לבניין (למשל, בגן ציבורי, בית קברות).
בעלים של מוסד חינוך קיים*  יסודי, על יסודי, וחינוך מיוחד.
* בשלב זה, גם מוסד חינוך שההיתר לבנייתו עוד לא יצא, הוא בבחינת מוסד חינוך קיים
מוסד חינוך קיים שיש בו גם פעילות אחרת שאינה חלק מפעילות מוסד החינוך כגון חוגים, פעילות תרבותית, ספורט וכו'.
נותן שירות טלפוניה​​
(על בניין שבו ניתן שירות בתחום הטלפוניה, כגון מרכזי שירות לקוחות, חלות תקנות נגישות לבניינים כמפורט לעיל)
תוספת בנייה לבניין קיים או חדש  (שאינו מיועד למוסד חינוך(.
עסק הנדרש להוציא או לחדש רישיון עסק.​
כחלק מהליך רישוי העסקים על הרשות המקומית לקבל אישורים ממורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות, מטעמה, על הנגשת העסק בהתאם לתקנות החלות עליו.
 

לתשומת לבכם:

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il