היעדרות לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות

 
הסבר אודות היעד​רות לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות. 

​הסבר א​ודות היעדרות לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלות