יישום חובת ההעדפה המתקנת

 
מעסיק רשאי לפרסם משרות שיהיו מיועדות לאנשים עם מוגבלות בלבד. מעסיק  אף רשאי להעדיף אדם עם מוגבלות בקבלה למשרה אשר פתוחה לכל, על פני מועמדים אחרים בעלי כישורים דומים. אלו אמצעי העדפה מתקנת, שמטרתם עמידה ביעדים שנקבעו בהסכם קיבוצי, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה.

העדפה מתקנת היא אחד הכלים ליישום חובת הייצוג ההולם, כאמצעי להשגת שוויון בשוק העבודה. באמצעותה, ניתנת עדיפות לקבוצות באוכלוסייה הנחשבות מופלות וחלשות יחסית, על פני קבוצות אחרות וחזקות יותר.

מטרת מתן העדפה מתקנת היא לתקן פערים שנוצרו בחברה במהלך השנים, באמצעות קידום של אנשים הנמנים על חברי קבוצה מופלית, על חשבון אנשים הנמנים על הקבוצות החזקות. זאת, מתוך הבנה כי הראשונים אינם יכולים לפרוץ את המחסומים שמאפייני קבוצתם יצרו, כאשר הכוונה היא להגיע בסופו של דבר לאיזון המשקף את הרכבה של החברה הישראלית על כל רבדיה.

חובת מתן העדפה מתקנת כחלק מחובת הייצוג ההולם אומצה בפסיקה ובחקיקה הישראלית, בין היתר בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998,המטיל את החובה על כלל המעסיקים במשק, ובחוק שירות המדינה [מינויים] הקובע כי נשים, בני האוכלוסייה הערבית, בני העדה האתיופית שהם או אחד מהוריהם נולד באתיופיה ואנשים עם מוגבלות זכאים להעדפה מתקנת בשירות המדינה.

העדפה מתקנת באה לתקן הפליה קודמת. לכן, עליה לעסוק אך ורק בקבוצה מופלית שטרם שולבה דיה בשוק התעסוקה. יש מקום לנקוט אמצעי זה במסגרת פעולות לקידום הזכות לשוויון, עד להגעה אל יעד התעסוקה השוויוני והרצוי.

בהתחשב באמור נקבעו לאחרונה יעדי העסקה, באמצעות הסכם קיבוצי, ובחוק האמורים להגדיל את מספר האנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה. זאת תוך שימוש במגוון אפשרויות העומדות בפני המעסיק.

    • אפשרות אחת היא העדפת מועמד עם מוגבלות הכשיר לביצוע התפקיד, שכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים, על פני המועמדים האחרים. כדי לממש אפשרות זו יכול המעביד לפרסם כי תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות.
    • אפשרות אחרת היא ייחוד משרות. משמעות הדבר, כי מעסיק רשאי לקבוע כי ההתמודדות על איוש משרות מסוימות, לפי בחירתו, תוגבל למועמדים שהם אנשים עם מוגבלות בלבד. כך יוודא המעסיק כי בכל מקרה יתקבל למשרה אדם עם מוגבלות. המעסיק רשאי לפרסם את המשרה כמיועדת לאנשים עם מוגבלות בלבד.

שני האמצעים ראויים, ובלבד שהמעסיק יגיע ליעד שנקבע בהסכם הקיבוצי של העסקת אנשים עם מוגבלות במקומות העבודה המעסיקים מעל 100 עובדים, בשיעור של 3% מכלל המועסקים בשנים שלאחר מכן.

אם מדובר במעסיק ציבורי גדול - עליו לפעול כדי להגיע ליעד של 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית.

למידע נוסף

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il