אודות "חוק לרון" המתוקן: כדאי יותר לצאת לעבוד

 
"חוק לרון", אשר הופך יציאה לעבודה לכדאית יותר עבור מקבלי קצבת נכות כללית, תוקן ביום 1 בינואר 2017.
מטרת ההסבר שלהלן לסייע למי שמקבל קצבת נכות כללית, ועובד או מתכוון לעבוד, להכיר את זכויותיו ואת השינוי שקצבת הנכות עברה בעקבות התיקון לחוק.


תוכן

 1. מה השתנה בכללי הזכאות לקצבת נכות כללית לאחר תיקון החוק
 2. ​​​אם אתחיל לעבוד ולהשתכר – מה יקרה לקצבת הנכות ולדרגת אי הכושר שלי
 3. האם החוק החדש יחול עליי אוטומטית או שעליי לנקוט פעולה כלשהי לשם כך
 4. אני מקבל דמי מחלה ממעסיקי למעלה מ-90 ימים. האם אני חייב לחכות עד לסיום ימי המחלה כדי לקבל קצבה
 5. אינני רוצה שיקזזו לי כל סכום מקצבת הנכות שלי. עד איזה סכום אוכל להשתכר
 6. האם אפסיד את ההטבות הנלוות בעקבות יציאתי לעבודה
 7. האם בעקבות החוק אהיה חייב לצאת לעבוד
 8. אני מקבל קצבת נכות כללית ותוספת תלויים בשל בני משפחה. כיצד ישפיע התיקון לחוק על קצבתי אם אתחיל לעבוד
 9. אם אני עובד ומקבל קצבת נכות, ופוטרתי או שהכנסתי קטנה - האם זכויותיי ייפגעו
 10. התחלתי לעבוד ולהרוויח, האם ניתן לבדוק אותי מחדש בטענה שאני עובד ובעל כושר השתכרות ולשלול את קצבתי
 11. האם הקצבה החודשית הנוספת (ה"קח"ן") תשתנה בעקבות תיקון חוק לרון
 12. האם קיים קשר בין "חוק לרון" לבין תקנות שכר מינימום מותאם או חוק זכויות משתקמים
 13. אני עובד ומקבל קצבת נכות, אך לא ראיתי כל שינוי בקצבה שלי מאז תחילת 2017, איך זה ייתכן
 14. האם השינוי בקצבה בעקבות התיקון ישפיע על הזכאות למס הכנסה שלילי (מענק עבודה)
 15. מה יהיה על הקצבאות הנוספות כגון שירותים מיוחדים או ניידות
 16. מה יהיה עם קצבת עידוד
 17.  
 

 

רקע: מה היה לפני חוק לרון (תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי)

 1. חוק לרון המקורי נכנס לתוקף בשנת 2009. לפני חוק זה, מקבל קצבת נכות כללית שרצה ויכול היה לעבוד נאלץ ברוב המקרים לעמוד בפני דילמה: להוסיף ולקבל קצבת נכות כללית ולא להרוויח משכורת סבירה מעבודה, או לוותר על קצבתו.
 2. קושי נוסף שהיה מנת חלקם של מקבלי קצבאות שרצו לעבוד הוא אובדן "ההטבות הנלוות" - שחלק ממקבלי קצבת נכות כללית היו זכאים להם.
  כתוצאה מכך, רק אחוזים בודדים של מקבלי קצבה השתכרו מעבודה בכלל, על פי רוב בשכר זעום.
 3. בעיה נוספת בשיטה הקודמת הייתה החשש של מקבלי קצבאות מההשלכות של הפסקת העבודה. ברוב המקרים, גם אם מקבל קצבה החליט שהוא מתחיל לעבוד ולהרוויח, נותר חשש כי אם יאבד את מקום העבודה - ימצא את עצמו "קירח מכאן ומכאן". הוא יאבד גם את השכר מעבודה וגם את מקור ההכנסה הקבוע של הקצבה ואת ההטבות הנלוות אליה.

 

תיקון לחוק לרון נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2017.

 

המצב לאחר כניסתו לתוקף של חוק לרון המתוקן (תיקון 187 לחוק ביטוח לאומי) ביום 1 בינואר 2017

1. מה השתנה בכללי הזכאות לקצבת נכות כללית לאחר תיקון החוק?

 • מי שכבר מקבל קצבה

הועלתה משמעותית יכולת האדם להשתכר ועדיין לקבל קצבת נכות. קצבת הנכות משולמת בנוסף למשכורת, תוך הפחתת אחוזים מסוימים ממנה. קצבת הנכות פוחתת ככל שהמשכורת עולה. 
לגבי מי שעובר את רף המשכורת של 2,805 ₪, מתחילה הקצבה להיות מופחתת. עד גובה שכר זה משולמת קצבת נכות מלאה. 
חשוב להדגיש כי למרות הפחתת הקצבה של מי שמשתכר, סך הכנסתו תהיה גבוהה יותר מכפי שהיתה אלמלא עבד. הכנסת אדם כזה כוללת הן משכורת מעבודה והן קצבת נכות מופחתת (משכורת + קצבה מופחתת = הכנסה כוללת).

לדוגמא, יחיד ללא בן זוג וללא ילדים, שדרגת נכותו הרפואית ודרגת אי כושרו הם 100% - יכול להשתכר עד 8,751 ₪ ועדיין להמשיך לקבל חלק מקצבת הנכות.
יודגש, כי הסכום שניתן להשתכר ללא ביטול קצבת הנכות אינו סכום אחיד, והסך 8,751 ₪ הוא רק דוגמא. מי שיש לו קצבה גבוהה יותר בשל תוספת עבור בני משפחה (תלויים), יכול להשתכר יותר. עם זאת, לא מתחשבים בקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) לעניין זה.

עוד חשוב להדגיש, כי אדם שמשתכר סכום שמביא לשלילת קצבת הנכות שלו, ימשיך לקבל את ההטבות הנלוות לקצבה, כדוגמת הנחות במוסדות שונים, למשך שלוש שנים ממועד הפסקת הקצבה. כמו כן, הוא ימשיך לקבל את הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) למשך ארבע שנים מהמועד האמור, והיא תופחת בהדרגה.

לחישוב גובה הקצבה האישית המגיעה לך בהתאם לשכרך מעבודה, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.  

 • מי שאינו מקבל קצבה

כדי להתחיל לקבל קצבת נכות (נכון לינואר 2017), ניתן להשתכר לא יותר מ-5,804 ₪ לחודש (60% מהשכר הממוצע, נכון לינואר 2017) למשך 90 יום, מהתאריך שבו הפך האדם ל"נכה". חשוב להדגיש כי "תקרה ראשונית" זו נוגעת אך ורק לתחילת קבלת הקצבה. לאחר שאדם הוכר בידי הביטוח הלאומי כ"נכה" והתחיל לקבל קצבת נכות יוכל להשתכר יותר, כפי שכבר פורט. אך מי שטרם התחיל לקבל קצבת נכות ומשתכר יותר מ-5,804 ₪ לחודש לא יהיה זכאי לקצבה זו.

התאריך שבו הפך אדם ל"נכה" הוא התאריך שבו בשל ליקוי רפואי, נגרמה לו ירידה בכושר עבודתו, ומשתכר עד 5,804 ₪ במשך 90 ימים (3 חודשים) רצופים לפחות.

הערה: יחד עם העלאת "תקרות השכר", ההבחנה בין "נכה קשה" או "נכה ותיק" לבין נכים אחרים, אשר הייתה קיימה מאוגוסט 2009 עד דצמבר 2016 (מכוח חוק לרון המקורי), בוטלה החל מינואר 2017.

 

חוק לרון המתוקן מתבסס על שני עקרונות מרכזיים:
 1. הראשון - ככל שתשתכר יותר מעבודה כך ההכנסה הכוללת תהיה גדולה יותר (קצבת נכות + הכנסה מעבודה = הכנסה כוללת). כלומר, ההכנסה מעבודה ומקצבת נכות כללית יחד - תגדל. זאת, בניגוד לשיטה שקדמה לחוק לרון, שבה ברוב המקרים אם הרווחת מעל 1,900 שקלים הפסדת כסף - בעקבות התיקון הקצבה תקוזז באופן הדרגתי. כלומר, ככל שתרוויח יותר מעבודה כך תרוויח יותר גם בהכנסה הכוללת.
 2. השני - דרגת אי הכושר שנקבעה לא תופחת בשל הגדלת השתכרותך מעבודה. 
  יתר על כן, אסור למוסד לביטוח לאומי להזמין אותך לבדיקה מחדש או לשלול את קצבת הנכות שלך רק מפני שיצאת לעבוד. שתי העילות המתירות בדיקה מחדש הן:
  • הסתרת עובדות מהמוסד לביטוח לאומי בעת הגשת התביעה, או -
  • שיפור במצבך הרפואי עקב טיפול רפואי, עד כדי כך שכבר אינך "נכה" לפי החוק.

יש שני מצבים.  

 • אם התחלת לקבל קצבת נכות ולעבוד אחרי 1 באוגוסט 2009 - החוק יחול עליך אוטומטית. אינך נדרש לעשות דבר.
 • אם קיבלת קצבת נכות ועבדת בשכר כלשהו לפני 1 באוגוסט 2009, "חוק לרון" לא יחול עליך אוטומטית ותמשיך לקבל קצבה לפי הכללים הישנים. אם תהיה מעוניין לקבל קצבת נכות לפי כללי "חוק לרון" - עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש זאת. 

לא. אם אתה עומד בתנאי הזכאות, אתה זכאי לקצבת נכות מיד בתום 90 ימים מהמועד שבו הפכת ל"נכה" על פי החוק, ואינך צריך להמתין עד למיצוי כל ימי המחלה שלך.

 

נכון לחודש ינואר 2017, הסכום הגבוה ביותר שתוכל להשתכר מבלי לפגוע בקצבת הנכות כלל הוא 2,805 ₪ (29% מהשכר הממוצע).

 

ככלל - לא. יש שני מצבים.
 • כל עוד אתה זכאי לקצבת הנכות ועומד בתנאי כל הטבה נלווית - יישמרו כל ההטבות הנלוות שניתנו לך בעקבות קצבת הנכות, ללא הגבלת זמן.
 • אם נשללה קצבת הנכות בשל הכנסות גבוהות מעבודה, תמשיך להיות זכאי להטבות הנלוות למשך 3 שנים.
 

7. האם בעקבות החוק אהיה חייב לצאת לעבוד?

לא. יציאה לעבודה נתונה לבחירתך החופשית. אין בתיקון לחוק הביטוח לאומי חובה כלשהי על מקבלי קצבאות נכות כללית לצאת ולעבוד. התיקון רק מתייחס רק למצב בו מקבל קצבה החליט מרצונו לעבוד.

 

8. אני מקבל קצבת נכות כללית ותוספת עבור תלויים (בני משפחה). כיצד התיקון לחוק ישפיע על הקצבה שלי אם אתחיל לעבוד?

תוספות התלויים שאותה אתה מקבל לקצבת הנכות שלך תמשיך להינתן באופן מלא עד שההכנסה מעבודה תקזז את מלא סכום קצבת היחיד, כלומר תגיע לסכום של כ-8,500 עד 9,500 ₪ בהתאם להרכב המשפחה. כל זמן שתשתכר פחות מסכום זה תוספת התלויים שתקבל תהיה מלאה. אם תשתכר מעל לסכום זה, תוספת התלויים תופחת באופן מדורג.
 

9. אם אני עובד ומקבל קצבת נכות, ופוטרתי או שהכנסתי קטנה - האם זכויותיי ייפגעו?

לא משנה כמה זמן יעבור, דרגת אי הכושר שלך וזכותך לקבל קצבת נכות כללית - כפי שקיבלת לפני שהתחלת לעבוד או לפני שהתחלת להשתכר שכר גבוה - לא ישתנו בגלל העלייה בהשתכרותך.
אם הפסקת לקבל קצבת נכות, תוכל לחזור בכל עת לקבל את הקצבה שהיית זכאי לה. זאת בתנאי אחד, שהכנסתך בעת חידוש הזכאות לקצבה אינה יותר מ-5,804 ₪ לחודש (60% מהשכר הממוצע, נכון לינואר 2017). מי שהכנסתו עולה על 5,804 ₪ לא יהיה זכאי לחידוש קצבת הנכות.
ישנם שני חריגים לזכותך לחזור ולקבל את הקצבה ללא בדיקה מחודשת, אך הם אינם קשורים לעבודתך.
להסבר, ראה שאלה 10.
 

10. התחלתי לעבוד ולהרוויח, האם ניתן להזמין אותי לבחינה מחדש, בטענה שבגלל שאני עובד "יש לי כושר השתכרות" ולכן אינני זכאי לקצבה?

לא. לפי "חוק לרון", אסור למוסד לביטוח לאומי להזמין אותך לבדיקת כושר השתכרותך מחדש בגלל העובדה שאתה עובד.
יש רק שני מצבים בהם רשאי המוסד לביטוח לאומי לבדוק אותך מחדש:
 • הסתרת עובדות. אם התגלו עובדות הקשורות במצבך הרפואי או בכושרך להשתכר שהיו קיימות כבר בעת שאושרה לך קצבת הנכות והסתרת אותם מהמוסד - למרות שנשאלת לגביהם בטופס שמילאת או בהתכתבות עם פקיד המוסד. מדובר בעובדות שהיה בהן כדי להשפיע על זכאותך לקצבה או על שיעורה.
 • שיפור במצב רפואי. בעקבות טיפול רפואי שקיבלת חל שינוי מהותי במצבך הרפואי, אשר הפחית את נכותך הרפואית עד כדי כך, שאין לך אחוזי נכות מינימליים המזכים אותך בקצבה.

 

11. האם הקצבה החודשית הנוספת (ה"קח"ן") תשתנה בעקבות תיקון חוק לרון?

בעקבות תיקון החוק, סכום הקח"ן לזכאים עלה. כמו כן, מי שנכותו הרפואית היא בין 40%-49% ולא היה זכאי קודם לקח"ן, יהפוך לזכאי לקח"ן בסך של 151 ₪.
יש שני מצבים לגבי הזכאות לקח"ן.
 • כל עוד אתה זכאי לקח"ן וממשיך לקבל קצבת נכות, תמשיך לקבל קח"ן באופן מלא, ללא קשר לגובה הכנסתך, וללא הגבלת זמן. 
 • אם תשתכר סכום גבוה השולל את קצבת הנכות, קצבת הקח"ן תופחת בהדרגה במשך ארבע שנים עד להפסקתה.
הערה: קח"ן (קצבה חודשית נוספת) משולמת למי שנקבעה לו דרגת אי כושר 75% ומעלה. גובהה נקבע לפי הנכות הרפואית.
 

12. האם קיים קשר בין "חוק לרון" לבין תקנות שכר מינימום מותאם או חוק זכויות משתקמים?

חוק לרון אינו קשור לתקנות שכר מינימום מותאם או לחוק זכויות משתקמים. החוק אינו מתייחס לאבחונים תעסוקתיים הנעשים על ידיהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה  (במשרד העבודה והרווחה) לשם קביעת שכר מינימום מותאם.

 

13.  אני עובד ומקבל קצבת נכות, אך לא ראיתי כל שינוי בקצבה שלי מאז תחילת 2017, איך זה ייתכן?

יש שתי אפשרויות.

 1. אם קיבלת קצבת נכות וגם עבדת לפני 1 באוגוסט 2009, "חוק לרון" לא יחול עליך אוטומטית. עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש להחיל עליך את הסדרי "חוק לרון", אם אתה מעוניין בכך.
 2. למרות שהחוק המתוקן נכנס לתוקף בינואר 2017, לביטוח לאומי ניתנה תקופת התארגנות של 6 חודשים. לכן, אם יש שינויים בקצבה שלך, תראה אותם רק בקצבת חודש יולי 2017.
 

14. האם השינוי בקצבה בעקבות התיקון ישפיע על הזכאות למס הכנסה שלילי (מענק עבודה)?

קצבת הנכות לא תשפיע על מס הכנסה שלילי. המשמעות היא, שאם אתה זכאי לפי הכללים של מס הכנסה שלילי תקבל מענק זה בנוסף לקצבת הנכות. כך תוכל ליהנות מתוספת הכנסה (מס ההכנסה השלילי) שלא תפגע בהכנסתך מקצבאות.
 

15. מה יהיה על הקצבאות הנוספות כגון שירותים מיוחדים או ניידות?  

התיקון לחוק אינו מתייחס כלל לקצבאות אחרות כגון קצבת השירותים המיוחדים או ניידות. קצבאות אלו לא משתנות.
 

16.  מה היא קצבת עידוד?

החל מחודש ינואר 2017 קצבת העידוד בוטלה.
חשוב להדגיש, כי אין בכך פגיעה בציבור מקבלי הקצבאות. להיפך - לאור ההעלאה המשמעותית של תקרת השכר השוטפת, כפי שהוסבר קודם, ציבור מקבלי קצבת הנכות יצאו מורווחים מכך.
 

למידע נוסף

 
המידע המפורט במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ונועד להציג את עקרונות תיקונים  109 ו-187 לחוק הביטוח הלאומי. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ואינו תחליף לו. אנו ממליצים לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל מידע פרטני בהתאם לנתונים האישיים שלכם בנוגע לזכויותיכם לפי התיקונים לחוק. המאמר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 
____________________________________ 
עודכן לאחרונה 8 במאי 2017