שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

 
|27/09/2016 |

תיאור זכויות, הטבות וכלים הקיימים עבור אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה, על מנת לקדם את השתלבותם בעבודה מתאימה וראויה.​​​

עבודה חשובה לאנשים מסיבות רבות ומגוונות. עבודה מאפשרת לאדם עצמאות כלכלית, ומקנה תחושת ערך וכבוד. לעיתים קרובות, אנשים מגדירים את עצמם דרך עבודתם, וזוכים להכרה בתרומתם לחברה דרך עבודתם. דברים אלו נכונים לאנשים עם מוגבלות כשם שהם נכונים לכלל האוכלוסייה.

 

לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, גם ערך חברתי עבור מקומות העבודה והאנשים העובדים בהם, אשר ניתנת להם ההזדמנות להכיר באופן אישי ויומיומי אנשים עם מוגבלות ולהנות מכישוריהם ומתרומתם למקום העבודה ולצוות. לצערנו, שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות נמוכים באופן כללי ובמיוחד בקרב מקבלי קצבאות נכות.ניתן להסיק מכך כי קיימים חסמים שונים המונעים מאנשים עם מוגבלות להיקלט בשוק העבודה, ביניהם גם הפליה מצד מעסיקים.

 

כעת נתאר את הזכויות, ההטבות והכלים הקיימים עבור אנשים עם מוגבלות, שמטרתם לסייע להם למצוא עבודה שוויונית ומכילה, הנותנת מענה לצרכיהם.

 

איסור הפליה

החוק בישראל קובע כי אין להפלות אדם עם מוגבלות, מחמת מוגבלותו, בכל הקשור לעבודה ובתנאי שהוא כשיר לתפקיד או למשרה. אין להפלות בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, אין לקבוע תנאים לא רלוונטיים, ואין לפטר אדם בשל מוגבלותו. כמו כן, אין להפלות בן משפחה של אדם עם מוגבלות (למשל, בן זוג, הורה או ילד) מחמת מוגבלותו של קרובם. אף אין להפלות מי שנחשב לאדם עם מוגבלות גם אם אינו כזה, או מי שהיה בעבר אדם עם מוגבלות.

 

למעסיק יש זכות לקבל כעובד, אדם הכשיר לביצוע התפקיד. אם יש לאדם מוגבלות, ועצם המוגבלות שוללת את הכשירות לתפקיד, אין חובה לקבלו לעבודה או להמשיך להעסיקו. אולם, אדם עם מוגבלות זכאי להתאמות. לכן, יש לבדוק את כשירותו לתפקיד לאחר מתן ההתאמות.

 

לדוגמה, אדם עם לקות ראיה שיכול להיעזר באמצעים מותאמים למוגבלותו לקריאת חומר כתוב, יכול לעמוד בדרישות של משרה, הכוללות קריאה. לכן, יש לבדוק את כושר הקריאה שלו בעת שהוא משתמש באמצעי העזר הנחוצים לו. לעומת זאת, אדם עם לקות ראיה שאינו יכול לנהוג ברכב, לא יוכל לעמוד בדרישות התפקיד של נהג אוטובוס.

 

מעביד שאינו מספק התאמות נחוצות לעובד או דורש עבודה עם מוגבלות, עלול להיחשב כמי שהפלה אותו.

משרד העבודה מסייע במימון התאמות.

פרטים נוספים בהמשך.

 

על פי חוק, ההפליה בעבודה אסורה, ומי שסבל מהפליה בעבודה זכאי להגנת החוק ורשאי לפנות לבית הדין לעבודה באופן עצמאי. אדם שהופלה בניגוד לחוק עשוי להיות זכאי, בין השאר, לפסיקת פיצויים. אם אתם חשים כי הופליתם בעבודה, ניתן לפנות לנציבות לקבלת ייעוץ משפטי ואף ייצוג, במקרים המתאימים.

 

התאמות במקום העבודה

מעסיק חייב לספק התאמות עבור עובד עם מוגבלות אם הדבר נדרש כדי שיוכל לבצע את תפקידו ולהשתלב במקום העבודה ככל עובד ללא מוגבלות. ההתאמות במקום העבודה יכולות להיות פיזיות, כגון התקנת מעלון, התקנת בית שימוש נגיש או כבש (רמפה). התאמה עשויה להיות בעמדת העבודה האישית, כגון התאמת הציוד, אמצעי עזר ואביזרי עזר. התאמות נוספות עשויות להיות שינוי נהלי העבודה, התאמת דרישות התפקיד, התאמת שעות העבודה, התאמות בהכשרה ובהדרכה ועוד. כלומר, ההתאמות יכולות להיות מסוגים שונים, כולל התאמות שאינן פיזיות. לדוגמה, ניתן לקבוע שההתאמה הראויה היא שאדם יוכל לקבל מספר הפסקות במקום העבודה, לחלק את שעות העבודה או לעבוד מביתו.

 

מחובתו של מעביד לתת התאמות בכל שלב של תהליך הקבלה לתפקיד, כולל בחינות וראיונות.

 

יש להדגיש, כי המעביד מחויב לתת התאמות אשר נחוצות הן בשל המוגבלות, והן בשל דרישות התפקיד. עוד חשוב להדגיש, כי המעסיק לא חייב לבצע התאמות אם ההתאמה תפגע במהות התפקיד או המשרה.

 

תהליך קבלת ההתאמות – מחובת העובד לבקש את ההתאמות הדרושות לו, ולבסס את בקשתו. חובתו של המעביד לספק את ההתאמות רק מרגע שהעובד סיים את חובתו הוא.

 

השתתפות המדינה במימון התאמות

מעסיק פרטי רשאי לקבל סיוע כספי מהמדינה לצורך מימון התאמות עבור עובד עם מוגבלות. כדי לקבל סיוע זה, על המעסיק לפנות למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, במשרד העבודה והרווחה.

חניה במקום עבודה

בין שאר ההתאמות שחייב מעסיק לספק לעובדו, כלולה חניה נגישה לעובד עם מוגבלות בניידות. חובה זו חלה במקום עבודה בו יש לפחות שלוש חניות לעובדים.

ייצוג הולם  

החובה להעסיק 3% אנשים עם מוגבלות

כל מעסיק שיש לו 100 עובדים ומעלה, למעט המדינה ויחידות סמך שלה, חייב לעמוד ביעד ייצוג הולם של 3% עובדים עם מוגבלות בקרב עובדיו, מכוח צו הרחבה משנת 2014.

למדינה ויחידות הסמך שלה נקבע יעד העסקה של 5% מהעובדים
בכפוף לתיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות.

  

הצו קובע 2 חובות למעסיקים עליהם הוא חל: 
  1. ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בקרב כלל העובדים.
  2. מינוי אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות מטעם המעסיק.

 

חובות אלה חלות מאז אוקטובר 2016.

 

חובת חברה ממשלתית להעסיק עד 5% אנשים עם מוגבלות

בנוסף, כל חברה ממשלתית חייבת לעמוד ביעד של אחוז עובדים עם מוגבלות, כפי שייקבע לגביה, שיהיה עד 5% מהעובדים.

 

חובת גוף ציבורי גדול להעסיק 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית

החל מיום 1 בינואר 2017, כל מעסיק במגזר הציבורי המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב להגיע לייצוג בין עובדיו של 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית.

     

אין חובה על עובד לחשוף את מוגבלותו בפני המעסיק, ואין חובה על מעסיק לברר עם עובדיו האם יש להם מוגבלות.
במקום זאת, המוסד לביטוח לאומי יצליב בין נתוני העובדים במקום העבודה, לבין נתוני אנשים עם מוגבלות המוכרים למערכות השונות, על מנת ליידע את המעסיקים אם הם עומדים בדרישות החוק. נתונים אלה יהיו שקופים לציבור ויתפרסמו באתר נציבות השוויון.

 

מעסיקים שאינם עומדים בדרישות החוק, יחויבו להגיש תכנית עבודה להגדלת שיעורי הייצוג ההולם ובה שורה של צעדים לקידום התעסוקה. כמו כן, מחויב כל גוף ציבורי למנות ממונה אשר יהיה אחראי על נושא זה.

 

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקנו סמכויות אכיפה לתבוע תביעה אזרחית מעסיקים שלא עומדים ביעדים, וכן להוציא צווים לגופים ציבוריים על מנת לחייב אותם לעמוד בדרישות החוק.

 

פרסום משרות העדפה מתקנת

מעסיק רשאי לפרסם משרות שיהיו מיועדות לאנשים עם מוגבלות בלבד. בנוסף, מעסיק רשאי להעדיף אדם עם מוגבלות בקבלה למשרה אשר פתוחה לכל, על פני מועמדים אחרים בעלי כישורים דומים. אלו אמצעי העדפה מתקנת, שמטרתם עמידה ביעדים שנקבעו בהסכם קיבוצי, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה.

עלוני מידע

למידע נוסף