ממוני השוויון - הסבר

 
על כל משרד ממשלתי ויחידת סמך למנות ממונה שוויון. להלן הסבר אודות חובה זו, מהות התפקיד, חובות הממונה, ועוד.

תוכן הדף

​אודות ממוני השוויון

 • החובה למנות ממוני שוויון לאנשים עם מוגבלות בכל משרד ממשלתי ובכל יחידת סמך מעוגנת בהחלטת ממשלה מספר 1073 מיום 30 בנובמבר 2003.
 • על המנהל הכללי בכל משרד ממשלתי ובכל יחידת סמך, למנות , ממונה שוויון לאנשים עם מוגבלות, לאחר התייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • תפקידו של הממונה יהיה לפעול לתפקוד המשרד או יחידת הסמך, לפי העניין, כמסגרת נגישה ומשלבת לעובדים עם מוגבלות, ולאנשים עם מוגבלות הנדרשים לשירותי המשרד.
 • ממונה שוויון בכל משרד ויחידת סמך יתמנה מקרב עובדי המשרד הבכירים, במסגרת מטלה נוספת.
  ממונה השוויון ידווח על פעילותו באופן שוטף למנכ"ל המשרד או יחידת הסמך, תוך עדכון נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות.

ממונה שוויון - הגדרת תפקיד​

(מעודכן ליוני 2007)
 • תפקידים
 1. ממונה השוויון יהיה אחראי לקידום עקרונות השוויון והשילוב הנוגעים למפגש בין אנשים עם מוגבלות לבין המערכת הממשלתית, ויפעל להפיכת המשרד, בו הוא פועל, למסגרת נגישה ומשלבת, לעובדים וללקוחות עם מוגבלות בהתאם לעקרונות ופרקי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 ותקנותיו, כל חקיקה והחלטות ממשלה רלוונטיות לנושא.
 2. הממונה יפעל לביעור נגע ההפליה בתעסוקה, יחתור לייצוג הולם של אנשים מחמת מוגבלותם וידאג ליישום עקרונות העדפה מתקנת והסדרת התאמות כמפורט בפרק ד' לחוק השוויון(1)והוראות פרק 35.2 לתקשי"ר נציבות שירות המדינה.
 3. הממונה יפעל לקידום הטיפול בהתאמות הנדרשות לעובדים עם מוגבלות, לצורך שילובם הראוי בעבודה ויפעל להנגשת המשרדים והשירותים הניתנים לציבור הרחב כמפורט בפרק ה'1 לחוק השוויון ובחקיקת שוויון משלימה, בתיאום עם רכז הנגישות במשרד.
 4. הממונה ישמש כתובת להספקת מידע על זכויות, שירותים ונגישות האתרים למועמדים, לעובדים ולפונים עם מוגבלות וידאג לפרסום מידע זה לעובדים ולציבור הרחב הן באתרי האינטרנט והן בפרסומים השונים של המשרד.
 5. הממונה ישמש כאומבודסמן וכמגשר בהקשר לעובדים וללקוחות עם מוגבלות, בנושאים הנוגעים לקשיי השתלבות בעבודה או בקבלת שירות, עקב המוגבלות, ויפעל להסיר החסמים והמכשולים בתאום עם הגורמים הרלוונטיים לכך במשרד.
 6. הממונה ייזום פעולות להגברת המודעות והטמעת הידע והיישום בנושאי שוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה בקרב הממונים והעובדים תוך שיתוף עם הגורמים הרלוונטיים במשרד (כגון: יחידות הסברה, הדרכה, דוברות ועוד).
 7. הממונה יכין דו"ח שנתי על פעילות המשרד בתחומי אחריותו.
 8. הממונה יעמוד בקשר עם נציבות השוויון לשם התעדכנות והתייעצות הדדית.
 9. הממונה ישתתף בפורום ממוני שוויון ויעדכן את הגורמים במשרדו בנושאים הקשורים לאנשים עם מוגבלות.
 • דרישות התפקיד: 
  1. התפקיד יוטל על ממלא תפקיד בכיר, שדרגתו מקבילה לראש אגף ומעלה.
  2. עדיפות לאנשים עם מוגבלות.
  3. עדיפות לאנשים עם מחויבות מוכחת בנושא השוויון והצדק החברת
  4. מעבר הכשרה בנציבות השוויון
 • כפיפות:
  1. הממונה יהיה כפוף ישירות למנכ"ל המשרד ויפעל בתאום עם נציבות השוויון ונציבות שירות המדינה.

למידע נוסף

_______________________________________________________________________________

(1)כל עובד עם מוגבלות (חדש או בפועל) יתוודע לפרטי הממונה. פרטי הממונה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

_____________________________________
מעודכן ליום 29 באפריל 2015

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il