חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונציבות השוויון

 
להלן פירוט בדבר תפקידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על פי חוק השוויון.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,אשר נחקק בשנת 1998 מחייב, בין השאר, להקים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומטיל על נציבות זו תפקידים שונים. חלקם תפקידים כלליים וחלקם תפקידים ספציפיים בתחומי התעסוקה והנגישות.

התפקידים הכלליים של הנציבות פורטו בסעיף 21 לחוק, ובהם:

  • קידום עקרונות היסוד של חוק השוויון;
  • קידום שוויון ומניעת הפליה של אנשים עם מוגבלות;
  • עידוד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.

בנוסף, על הנציבות למלא את התפקידים הספציפיים שהוטלו עליה בחוק השוויון:

  • בתחום התעסוקה- לנציבות הסמכות להגיש תובענות אזרחיות, וכמו כן עליה לייעץ לשר הכלכלה בנוגע להכנת הוראות משלימות בנוגע לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, וכן בהתקנת תקנות בתחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות, אם נדרשה לעשות כן.
  • בתחום הנגישות- הוטלו על הנציבות תפקידי אכיפה, פיקוח ותביעה, ותפקידים מנהליים: 
  1. הנציבות רשאית להגיש צווי נגישות למי שחייב בביצוע התאמות נגישות, ולהורות לו לנקוט פעולות לשם ביצוע התאמות כאמור (סעיף 19מג לחוק).
  2. הנציבות רשאית לבצע חקירות בנוגע להפרה או חשד להפרה של צו נגישות, או בשל הפליית אדם עם מוגבלות במקום ציבורי או שירות ציבורי (סעיף 19מח לחוק).
  3. הנציבות מגישה תביעות פליליות ואזרחיות בנושאים אלה (סעיפים 19מט, 19נג לחוק).
  4. על הנציבות להשיב לשאילתות מאת הציבור בנושאי נגישות מוגדרים (סעיף 19מד לחוק).
  5. הנציבות חייבת לפרסם מידע לציבור על חובות וזכויות בנושאי נגישות והפליה במקום ציבורי ושירות ציבורי (סעיף 19מו לחוק).

 

על הנציבות לדווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אחת לשנה על פעולותיה לקידום הוראות הנגישות ואיסור ההפליה נגד אנשים עם מוגבלות, כולל תלונות וכתבי אישום פליליים שהוגשו (סעיפים 19מז, 19נ לחוק).

בנוסף, חוק השוויון מטיל חובה על שמונה שרי ממשלה להתקין תקנות בתחום הנגישות. על הנציבות לייעץ לשרים בנוגע להתקנת תקנות אלה.

חשוב לציין, כי על פי החלטת ממשלה,נציבות השוויון מונתה לדאוג ליישום של אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות.

 

למידע נוסף: