האמנה הבינלאומית ונציבות השוויון

 
​בעת אשרור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות בשנת 2012, החליטה ממשלת ישראל להטיל על נציבות השוויון לשמש כגורם מרכז פנים ממשלתי ליישום האמנה, וכן להוות גורם עצמאי לפיקוח על יישום זה.​

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות אומצה בידי העצרת הכללית של האו"ם בשנת 2006, ואושררה בידי ישראל בשנת 2012.
אמנה זו קובעת סטנדרטים בינלאומיים בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, היחס הראוי של החברה הכללית כלפיהם, והכלתם בחברה כחלק בלתי נפרד ממנה.
האמנה מדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות באופן עצמאי ולהיות שותפים בבחירות לגבי גורלם.

 

החלטת ממשלה 5100 אשר אישררה את האמנה, הטילה תפקידים על נציבות השוויון בקשר לתהליך יישומה:

  • סעיף 33(1) לאמנה מחייב את המדינות שהן צדדים לאמנה לייעד גורם מרכז פנים-ממשלתי אחד או יותר לעניינים הקשורים ליישום האמנה, וכן לשקול הקמת מנגנון תיאום בתוך הממשלה כדי לקדם פעילות קשורה במגזרים שונים וברמות שונות.
    הממשלה החליטה כי נציבות השוויון תשמש גורם מרכז ומנגנון תיאום לעניין סעיף זה.
  • בנוסף, סעיף 33(2) לאמנה מחייב לקיים או להקים גורם עצמאי כדי לקדם את האמנה, להגן עליה ולפקח על יישומה.
    הוחלט, על ידי הממשלה, כי נציבות השוויון תשמש כמסגרת לקידום האמנה, הגנה עליה ופיקוח על יישומה, לעניין סעיף זה.
  • על פי סעיף 33(ג) - החברה האזרחית ובפרט אנשים עם מוגבלות וארגוניהם צריכים להיות מעורבים בתהליך הפיקוח ולהשתתף בו.

 

למידע נוסף: