תלונות נגד רואי חשבון

 
​מידע בדבר אופן הטיפול בתלונה נגד מועצת רואי חשבון

  • ​למועצת רואי חשבון הסמכות לחקור בעצמה או ע"י מי שתמנה לכך מבין חבריה כל מקרה בו נאשם רו"ח בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע בין שנקבעה בחוק או בתקנות ובין אם לא או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון (סעיף 12 (א) לחוק רואי חשבון התשט"ו – 1955).
  • הובאה לידיעת המועצה תלונה נגד רואה חשבון בכל אחד מהמקרים הנ"ל תשלח הודעה בכתב אל הנילון בדבר פרטי התלונה ובדבר זכותו להשיב עליה במועד שנקבע ע"י יושב ראש המועצה עצמו.
  • לא השיב הנילון תוך המועד שנקבע ע"י יו"ר המועצה או שתשובתו ניתנה במועד שנקבע אך לא הניחה את דעת המועצה, המועצה תהיה רשאית להחליט על חקירת התלונה. השיב הנילון במועד האמור ונראה כי לאור תשובתו אין בסיס לתלונה תהא המועצה רשאית שלא לחקור. הודה הנילון בתשובתו במועד שנקבע, רואים את העובדות כאילו שהוכחו לפני הועדה שנתמנתה והמועצה רשאית שלא לחקור.
  • החליטה המועצה לחקור התלונה תוכל לעשות זאת בעצמה או להאציל סמכות זו לועדת חקירה המונה 3 חברי מועצה שתוקם על ידה ואשר יקבע לה יו"ר משלה. ועדת החקירה תחקור את התלונה על פי הסמכויות שנקבעו בסעיף 35 לתקנות רואי חשבון. רואה חשבון שהוגשה נגדו תלונה יוזמן ע"י יו"ר הועדה להתייצב בפני הועדה ולהיות נוכח בישיבותיה פרט לישיבה שנועדה להתייעצות בין חברי הועדה לבין עצמם. לאחר סיום החקירה תימסר החלטת הועדה ליו"ר מועצת רואי חשבון אשר יביא את החלטות הועדה בפני המועצה. 
  • המועצה תדון בהחלטות הועדה ללא שמיעת הנתבע או בא כוחו אלא אם ראתה המועצה נסיבות מיוחדות המצריכות את שמיעתם.
  • החליטה המועצה להרשיע את הנתבע על סמך העובדות שנקבעו על ידי הועדה לעניין אותה אשמה, תהיה המועצה רשאית לנקוט נגד רואה החשבון הנתבע באחד העונשים המופיעים בסעיף 12 לחוק או שלא לנקוט בכלל.
    להחלטת המועצה לעניין הענישה אין חובה על פי החוק לשמיעת הנאשם ואולם המועצה רשאית לעשות כן לשמיעת נסיבות מקלות מצד הנאשם.
  • החלטת המועצה בעניין התלונה ישלחו לנתבע ולמתלונן.
  • המועצה תהיה רשאית לפרסם בצורה ובאופן שתמצא לנכון כל החלטה שהחליטה לפי סעיף 12 לחוק, למעט החלטה על התראה ברו"ח או החלטה שלא להטיל עליו כל סנקציה.