הודעה בעניין ספרים בבחינות המועצה- מועד אביב 2019

 
|12/05/2019 |

​תשומת לב הנבחנים, בבחינות בהם מותר השימוש בספרים תאושר הדבקת דגלונים בספרים עם הכיתוב הכולל את מס' התקן בלבד. ניתן למרקר משפט או מילה מסוימת. קיים איסור מוחלט למרקר אותיות/ מילים/משפטים היוצרים כתב סתרים הן במישרין והן בעקיפין.


נבחן שימצא ברשותו ספר עם כיתוב נוסף על גבי הדגלון, כיתוב נוסף בספרים או שלא יפעל על פי ההוראות שפורטו לעיל יואשם בתרמית בבחינה בהתאם לתקנה 18 לתקנות רואי חשבון.

 

נבחן המשתמש בספרים שאותם השאיל או קנה מאחרים חובה עליו לבדוק שהספרים עומדים בכללים שפורטו לעיל.

 

בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מותר השימוש בספרי גילויי דעת וכן בספר IFRS, בבחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מותר השימוש בספר תקני ביקורת שהוצאו לאור ע"י לשכת רואי חשבון, בשתי הבחינות ניתן להכניס ספרים שיצאו לאור החל משנת 2015.