מענה לטענות הנבחנים לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת סתיו 2017

 
|17/01/2018 |

כללי:


1. לאחר מועד הבחינה התקבלו במועצה מספר פניות מנבחנים אשר העלו טענות רבות לגבי איכות הבחינה, הזמן הדרוש לפתרונה, והתנאים הסביבתיים (רעש, מזגן וכיו"ב).

2. בטרם נשיב לטענות לגופן, אנו מבקשים לציין כי הבחינה עברה הליכי בקרת איכות קפדניים, בטרם אושרה. במסגרת הליכי בקרה אלו, נבדק ניסוח תוכן השאלות, הזמן המוקצב להן, ותקפות הבחינה בכללותה, וזאת ע"י מספר בוחנים ומעירים בלתי תלויים.

3. לאחר הבחינה, בדקה וועדת בקרת האיכות את הערות נציגי המוסדות האקדמיים השונים לפתרון.

4. בסיומם של הליכים אלו נמצא כי הבחינה תקפה וראויה.

5. ומכאן התייחסות לכמה טענות קונקרטיות שהועלו:


5.1. אחת משאלות הרב ברירה היתה מבוסס על מודל   Black & Scholes (שלא נכלל בחומר הבחינה). טענה זו פשוט אינה נכונה. לצורך פתרון השאלה נדרש ידע ב- תקן דיווח כספי בינלאומי 2 IFRS (הכלול בחומר הבחינה). לא נדרש כל חישוב המבוסס על מודל Black & Scholes או כל מודל אחר לתמחר אופציות.


5.2. חלק משאלות הרב- ברירה היו מבוססות על סוגיות אקטואליות והיה יתרון למי שקרא מאמרים בנושא:
שאלות אלו היו מבוססות על ידע בחומר הבחינה, והיכולת ליישמו. היא הנותנת, מטבע הדברים, נשאלות בבחינה שאלות שבהן נדרש הנבחן ליישם את הידע שרכש לסוגיות אקטואליות. אין הדבר גורע מאיכות הבחינה אלא תורם לתקפות ולרלוונטיות שלה.


5.3. נושאים רבים שלמדו לא נכללו בבחינה:
מטבע הדברים לא ניתן להיקף בבחינה אחת את כל החומר הנכלל ברשימת המיקוד.
עם זאת, נציין כי הבחינה הקיפה במישרין ובעקיפין את מרבית הנושאים. כך לדוגמא השאלה ברווח למניה דרשה מהנבחן להפגין ידע גם במכשירים פיננסיים, תשלום מבוסס מניות וצירופי עסקים.

5.4. שאלת המגזרים
 השאלה הינה תקפה, מנוסחת כראוי וניתנת לפתרון בזמן סביר (יחסית למשקלה ולמסגרת הזמן הכוללת שהוקצתה לחלק השני של הבחינה).

6. לעניין הטענות שהועלו בנושא התנאים הסביבתיים באולמות הבחינה כגון רעש ליד האולמות, כבכל בחינה, גם במהלך בחינה זו, נכחו נציגי מועצת רואי החשבון באולמות הבחינה, במשך כל שעות הבחינה, וסייעו לנבחנים במקרים הנדרשים. בניגוד לנטען, לא התקיימו עבודות בניה בסמוך לאולמות, ומכל מקום, משנתקבלה תלונה אחת על רעש היא הועברה מיד לגורמים הרלוונטיים וטופלה באופן מידי בנוסף ניתן מענה מידי גם לפניות הקשורות במערכת המיזוג באולמות הבחינה.