החלטת מועצת רואי חשבון בדבר שיטת חישוב ציונים מתוקנת לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שנערכה ביום 16.7.17

 
|11/07/2018 |

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 28.6.18, אשר ביטלה את החלטת מועצת רואי חשבון מיום 3.10.2017 בעניין אופן בדיקת הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת שנערכה ביום 16.7.2017, החליטה היום מועצת רואי חשבון ליישם שיטת חישוב חלופית לבחינה האמורה,

הגם שהמועצה מוצאת קשיים ביישום החלטת בית המשפט, בשים לב לסמיכות הזמנים למועד הקרוב של הבחינה הקבוע ליום 15.7.2018, החליטה המועצה שלא לערער על פסק הדין, אלא ליישם שיטת חישוב חלופית.
 
על פי שיטת החישוב שנקבעה, ציון הבסיס של כל נבחן יתוקנן באמצעות שורש ריבועי והכפלה בעשר. שיטה מקובלת זו נותנת ביטוי לציון הבסיס של כל נבחן, שומרת על מתאם לזהות העוברים את הבחינה לפי השיטה הקודמת, ובמובן זה אינה מהווה תוספת ציון שרירותית. בהתאם לשיטה זו, שיעור המעבר הסופי בבחינה יעמוד על 94%, לעומת 84.5% לפי השיטה הקודמת, ולעומת ממוצע של כ- 72% בשנים האחרונות.
 
המועצה תיידע בהקדם כל נבחן אשר עבר את הבחינה בהתאם למתכונת הבדיקה החדשה.