מדיניות המועצה בדבר הכרה בהתמחות שנרכשה בחו"ל לבעלי רישיון רואה חשבון מחו"ל

 
|11/03/2013 |

​"עדכון מדיניות מועצת רואי חשבון בדבר קבלת אישור להתמחות שנרכשה מחוץ לישראל, על ידי בעלי רישיון בראיית חשבון מחו"ל, כשוות ערך להתמחות בישראל: 

  1. ​בהתאם לתקנה 28 לתקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955 (להלן – "תקנות רואי חשבון"), המועצה רשאית לאשר התמחות שנרכשה מחוץ לישראל אם שוכנעה כי ההכשרה שנרכשה באותה התמחות שוות ערך להכשרה הנרכשת בישראל בהתאם לתקנות רואי חשבון. המועצה תבדוק בקשות של בעלי רישיון רואה חשבון מחו"ל לאישור התמחות שנרכשה מחוץ לישראל בשים לב לסוג העבודה שנעשתה במסגרת ההתמחות ולהיקפה, וכן יבדקו בין היתר, הנתונים הבאים: המדינה בה נעשתה ההתמחות, מקום ההתמחות, הגורם המפקח על המתמחה, משך ההתמחות ושעות העבודה במסגרת ההתמחות. 
  2. מובהר, כי המועצה תבחן התמחות שנעשתה מחוץ לישראל כשוות ערך להתמחות בישראל, בהתאם לאמור לעיל ובכפוף לאמור בסעיף (3) להלן, אף ביחס למועמדים שלא עבדו כרואי חשבון במדינות הזרות.
  3. בכל מקרה, בעלי רישיון בראיית חשבון מחו"ל יהיו חייבים בביצוע התמחות בישראל בהיקף שלא יפחת מ-6 חודשים. 
  4. עדכון המדיניות יחול מיום פרסום הודעה זו ב- 11.3.13.
  5. על אף האמור בסעיף (4) לעיל, בעלי רישיון בראיית חשבון מחו"ל שהחלטה בעניינם התקבלה במועצה בשלוש השנים שקדמו ליום פרסום הודעה זו, רשאים להגיש בקשות חוזרות לעניין ההכרה בהתמחות שנרכשה מחוץ לישראל כשוות ערך להתמחות בישראל. הבקשות יוגשו למועצה באותו אופן בו מוגשות הבקשות להכרה בהתמחות, תוך ציון כי מדובר בבקשה חוזרת. 

 

אין באמור משום מתן זכאות להכרה בהתמחות שנעשתה בחו"ל כשוות ערך להתמחות בישראל או הבטחה למתן הכרה כאמור. המועצה תבחן בקשות ובקשות חוזרות שיוגשו בהתאם לאמור בהודעה זו לעיל ועל פי שיקול הדעת המסור לה בתקנה 28 לתקנות רואי חשבון.