הנחיות להגשת בקשות של מוסד ציבורי או מפעל עסקי להכרה כמקום התמחות

 

הנחיות להגשת בקשות של מוסד ציבורי או מפעל עסקי להכרה כמקום התמחות.

 

על פי תקנה 21(א)(3) לתקנות רואי חשבון, תשט"ז-1955, רשאי לאמן מתמחים גם רואה חשבון שכיר, שהמועצה הרשתה אותו לאמן, העוסק ברציפות בראיית חשבון חמש שנים לפחות, אשר עובד במוסד ציבורי או במפעל עסקי שאישרה מועצת רואי חשבון (להלן – "המועצה"), לאחר שהשתכנעה כי ההכשרה הנרכשת באותו מקום שוות ערך להתמחות לפי התקנות. במסגרת"הודעה בדבר אמות מידה להתמחות לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955" קבעה המועצה אמות מידה ותנאים המנחים אותה בקבלת ההחלטה האם ניתן להכיר במוסד ציבורי או במפעל עסקי כמקום התמחות לשנה או לשנתיים.

להלן פירוט מספר שיקולים מרכזיים, מתוך ההודעה הנ"ל, אשר אי עמידה בהם עשויה להביא לדחיית בקשה כאמור.

 לבקשות להכרה כמקום התמחות לשנתיים:

1. היחידה במוסד כוללת לפחות חמישה רואי חשבון הפועלים כשכירים במוסד;
2. הפעילויות המקצועיות המבוצעות במקום ההתמחות דומות במהותן לפעילויות שמבצע רואה חשבון במסגרת תפקידו של    
    רואה חשבון מבקר;
3. עיסוק בחשבונאות ודיווח מורכבים לרבות דיווח רגולטורי, הכולל עריכת הדוחות הכספיים של המוסד, ובכלל זה ביצוע עבודות 
    מול מספר חברות בנות (בארץ ובחו"ל) ומול מספר רואי חשבון מטפלים חיצוניים המבצעים עבודת ביקורת עבור המוסד;
4. במקום ההתמחות מתבצעת ביקורת של גוף מבוקר חיצוני;
5. קיומה של סביבת ביקורת (Audit Environment), כאשר במונח "ביקורת" הכוונה הינה לביקורת חשבונאית במסגרת
    "ראיית חשבון" כהגדרתה בחוק;"ראיית חשבון" כהגדרתה בחוק;
6. המתמחים יעברו השתלמויות שמשכן 80 שעות לימוד לפחות במהלך 24 חודשי ההתמחות, כאשר לפחות רבע משעות
    ההשתלמויות תהינה בנושא ביקורת, והיתר כמפורט באמות המידה.
 

לבקשות להכרה כמקום התמחות לשנה:

1. המתמחים יעסקו בפעולות מתאימות, כגון עריכת והכנת דוחות כספיים ובקרה על הדיווח הכספי;
2. היחידה במוסד כוללת לפחות שני רואי חשבון הפועלים כשכירים במוסד;
3. המוסד הינו בעל מאפיינים מתאימים, כגון תאגיד אשר מדווח בארץ או בחו"ל, תאגיד שפועל עם מערכת דיווח מורכבת, 
    ובכלל זה חברות בנות של תאגיד כאמורובכלל זה חברות בנות של תאגיד כאמור
4. קיומה של סביבת ביקורת (Audit Environment), כאשר במונח "ביקורת" הכוונה הינה לביקורת חשבונאית במסגרת
    "ראיית חשבון" כהגדרתה בחוק."ראיית חשבון" כהגדרתה בחוק.

הנחיות להגשת הבקשה:

על המוסד הציבורי או המפעל העסקי למלא טופס בקשה להכרה במקום התמחות לשנה או טופס בקשה להכרה כמקום התמחות לשנתיים, כאשר בבקשה מפורט כיצד אותו גוף עומד באמות המידה שנקבעו בנושא.
כמו כן, יש לצרף לבקשה טופס בקשה לאמן מתמחים.
 
על הבקשה להיות מודפסת.
 
הבקשות תועברנה לבדיקה של ועדת ההתמחות של המועצה, ולאחר קבלת המלצתה, יועברו לאישור במליאת המועצה.
מצ"ב קישור לרשימת המפעלים העסקיים והמוסדות הציבוריים שהוכרו ע"י המועצה כמקום התמחות על בסיס אמות המידה להתמחות כאמור לעיל.
 
לפני תחילת ההתמחות על המתמחה לבדוק עם המפעל העסקי או המוסד הציבורי את תוקף וסוג האישור שניתן לו.
 
למען הסר ספק, יובהר כי בכל אותם מוסדות או מפעלים שהוכרו לתקופה של שנה, הרי שלצורך השלמת תקופת התמחות בת 24 חודשים הנדרשת עפ"י החוק והתקנות, יהיה על המתמחה להשלים שנת התמחות נוספת במפעל עסקי או במוסד ציבורי שהוכרו כמקום התמחות לשנתיים, במשרד רואי חשבון או אצל רואה חשבון עצמאי.