בחינות

 

​המועצה עורכת בחינות פעמיים בשנה, באביב (מאי/יוני/יולי) ובסתיו (נובמבר/דצמבר/ינואר). בכל מועד נערכות 14 בחינות הנחלקות ל-4 שלבים, ובסך הכל מתבצעות בחינות ל- 15,000 נבחנים בשנה; כן מטפלת המועצה בעררים לגבי כל הבחינות.

בחינות ביניים חלק א'

 • מבוא לחשבונאות                             
 • משפט עסקי                                        


בחינות ביניים חלק ב'

 • כלכלה                                                
 • יסודות ביקורת החשבונות              

           
בחינות סופיות חלק א'

 • סטטיסטיקה                                     
 • חשבונאות פיננסית                           
 • דיני תאגידים ומסחר                        
 • מימון                                                  
 • טכנולוגיות מידע                               
 • דיני מסים א'                                      


בחינות סופיות חלק ב'

 • תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת                                            
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת          
 • דיני מסים ב'                                      
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות


בקשה להיבחן תשלח למזכירות מועצת רואי חשבון במועד שנקבע לכך בהודעה שפורסמה באתר האינטרנט וברשומות.

עצם תשלום אגרת הבחינות אינו מהווה אישור לזכאות לגשת אליהן. אישור להבחן ניתן אך ורק לאחר עמידה בכל התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות ותשלום אגרת הבחינות.

בבחינות: משפט עסקי, דיני תאגידים ומסחר, דיני מיסים א' ודיני מיסים ב' מותר השימוש בספרי חוק ותקנות, ללא פרשנויות  וללא תוספות בכתב יד. נבחן שברשותו ימצא חומר נוסף או כתוביות שאינן במקור בחינתו תפסל.

בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מותר השימוש בספרים של הוצאת לשכת רואי חשבון בלבד. המועצה ממליצה להגיע לבחינות רק עם כרכים א' ו- ב' בנושא זה. כן יותר השימוש בספר של תקני ביקורת שהוצא ע"י לשכת רואי חשבון בישראל. 

בבחינה בביקורת סופיות ב' , יורשו הנבחנים להכניס לאולם הבחינה אך ורק ספרים של תקני ביקורת וכרך התוספות. 

בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות לא יורשו הנבחנים  להכניס ספרי חקיקה הקשורים לבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת.   

בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מותר השימוש אך ורק בספרי פרסומים מקצועיים של לשכת רואי חשבון בישראל. לא יותר השימוש בספרי חוק ותקנות אחרים. 

בבחינות ביניים חלק ב', המועצה תפעל בהתאם לתקנה 13 לתקנות ולא תאשר להבחן בבחינה בנושא יסודות ביקורת החשבונות, לנבחנים שלא יבחנו בנושאים כלכלה ותמחיר - ביניים חלק ב'. 

בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת יש להצטייד במחשבון פיננסי לצורך חישוב IRR ,כגון FC200 CASIO. 

ניתן להכניס את כרך התוספות לשתי הבחינות בסופיות חלק ב', חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.

שאלונים ופתרונות של הבחינות ניתן להשיג באתר המועצה.