שלבי הבחינות

 

שלבי הבחינות - תקנה 11

 • (א)    לא יורשה אדם להתייצב לבחינות ביניים חלק ב' אלא באחת מאלה:  
   
          (1) הוא עמד בבחינות בנושאים "מבוא לחשבונאות" , ובלבד שייגש לבחינה בנושא"משפט עסקי" במועד בחינות ביניים חלק ב'.
 • (ב)    לא יורשה אדם להתייצב לבחינה סופית חלק א' אלא באחת מאלה:

          (1) הוא עמד בכל בחינות ביניים חלק א' ו-ב' שהיה חייב בהן;
          (2) הוא עמד בכל בחינות ביניים חלק א' וכן בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" שבבחינת ביניים חלק ב' ובנושא נוסף מתוך שני הנושאים הנותרים שבבחינות ביניים חלק ב', ובלבד שיגש לבחינה בנושא הנותר בביניים חלק ב' במועד בחינה סופית חלק א'.
 • (ג)     לא יורשה אדם להתייצב לבחינה סופית חלק ב' אלא באחת מאלה:

           (1) הוא עמד בכל בחינות ביניים ובכל בחינות סופית חלק א';
           (2) בטלה;
 • (ד)    אדם שהמועצה פטרה אותו מבחינה בנושא מסויים רואים אותו, לעניין תקנה זו, כאילו עמד בחינה באותו נושא.

 

הצהרת הנבחן – תקנה 11א'

 • נבחן המבקש להיבחן בבחינה שתקנה 11 קובעת לגביה תנאי מוקדם של עמידה בבחינות אחרות, יצהיר כי נתקיים בו התנאי המוקדם האמור: ההצהרה תהיה בנוסח שעל גבי טופס בקשה לגשת לבחינות.

 

נבחן שנכשל – תקנה 12

 • נכשל נבחן בנושא מן הנושאים שבבחינות, רשאי הוא לשוב ולהיבחן בו לפי הכללים הבאים: נושא שבו קיבל נבחן ציון שלמטה מ31- נקודות לא יורשה לשוב ולהיבחן בו במועד השני הבא בתכוף לאחר מועד הבחינה שבו נכשל.

 

בחינה מחולקת – תקנה 13

 • בבחינות הביניים חייב מועמד להיבחן במועד אחד בכל הנושאים של חלק א' או של חלק ב' – לפי הענין – פרט לאותם נושאים שעמד בהם בבחינה קודמת או שהמועצה פטרה אותו מהם או שאינו רשאי לפי תקנה 12, להיבחן בהם. בבחינה סופית חלק א' וחלק ב' רשאי מועמד לבחינה לפי בחירתו, להיבחן במועד אחד או לשיעורין.

 

ערר

 • (א)    נבחן רשאי לערור למועצה על ציון שקיבל בכל אחת מבחינות המועצה:

          (1) ציונו בבחינה היה בין 41 ל59-, ואולם אם השיג בערר פחות מ51- יוכל לערור בעתיד על בחינה באותו נושא רק אם השיג בה  ציון 51 ומעלה.
          (2) הערר יוגש רק לגבי בחינה או חלק ממנה.
          (3) הערר יוגש, בכתב, למזכירות המועצה (להלן – כתב הערר), כשהוא מנומק, תוך 30 ימים מיום פרסום הציונים במשרד מזכירות המועצה, ויצורף לו אישור על תשלום אגרת הערר הקבועה בתקנה 47(א)(1)(ד);
          (4) ההחלטה בערר תהא סופית, ולא ניתן עוד לערור עליה.
 • (ב)    נבחן העומד לערור על ציון שקיבל, רשאי לקבל צילום של מחברות הבחינה שלו, אם היו כאלה, שהם נושא הערר. את הבקשה לצילום המחברת יש להגיש בכתב, תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים במשרד מזכירות המועצה.
 • (ג)    הציון שינתן בערר יהיה מנותק מן הציון שקיבל בבחינה והוא יהיה הקובע בין אם יעלה או יוריד את הציון עליו הוגש הערר.