הבהרות בדבר פטורים מבחינות

 
חוק רואי חשבון קובע שהמועצה תיתן רשיון רואה חשבון לאדם שנתמלאו בו כל התנאים האלה: 
 1. הוא בן 23 ומעלה.
 2. עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה, או בבחינות שלא נפטר מהן – אף פטרתו המועצה ממקצתן – או שהוכיח למועצה את הכשרתו בראיית חשבון.
 3. התמחה בראיית חשבון שנתיים לפחות, בין בישראל ובין מחוצה לה.

 

לעניין מתן פטורים מבחינות קבעה המועצה אמות מידה אלה:
 1. המועצה מעניקה פטורים מבחינות לבוגרים בחשבונאות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. לצורך קבלת פטור לפי סעיף זה על המבקש להגיש תעודות מתאימות של המוסד בו למד. 
 2. המועצה מעניקה פטורים מבחינות בנושאים מסויימים לבוגרים בחוגים אחרים הקרובים למקצוע החשבונאות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה על יסוד עמידה בבחינות באותו מוסד במקצועות שהסילבוס לפיו למד ונבחן מבקש הפטור, תואם את הסילבוס של בחינות המועצה והיקף הלימודים תואם את היקף השעות הנדרש במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה באותו נושא בחוגים לחשבונאות.

  לא יינתן פטור על יסוד פטור מבחינות שהעניק למבקש מוסד להשכלה גבוהה.

  לא יינתן פטור על יסוד לימודים חלקיים שלא הושלמו לתואר בחוג בו למד המבקש.

  לצורך קבלת פטור לפי סעיף זה, על המבקש להגיש תעודות מתאימות של המוסד בו למד וכן את סילבוס הקורסים במקצועות עבורם מבוקש הפטור ותוכנית הלימודים בשנים בהם למד.
  • המועצה מעניקה פטור מבחינות לבעלי רשיון לעיסוק בראיית חשבון מחו"ל אם המבקש היה תושב באותה מדינה ועסק בה בפועל בראיית חשבון במשך שנתיים לפחות.
  • היקף הפטור יהיה בהתייחס לרמת המקצוע במדינה בה עסק בעל הרשיון.

   בשום מקרה המועצה אינה פוטרת רואי חשבון בעלי רישיון מחו"ל מבחינות בנושאים: משפט עסקי, דיני תאגידים ומסחר, דיני מיסים א', דיני מסים ב' ומהתמחות בישראל בהיקף של חודשים לפחות. 
  • המועצה מעניקה פטור מבחינות בנושאים מסוימים לבוגרים באוניברסיטאות בחו"ל במקצוע החשבונאות במוכרים ע"י אוניברסיטאות בישראל לצורך קבלה ללימודי תואר שני בחשבונאות בארץ.
  • בשום מקרה המועצה אינה פוטרת בעלי תואר אקדמאי מאוניברסיטה בחו"ל מבחינות בנושאים: משפט עסקי, דיני תאגידים ומסחר, דיני מסים א', דיני מיסים ב', חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, והתמחות בהיקף של שנתיים בארץ.


לתשומת לבכם:
מי שמבקש פטור על יסוד לימודים בחו"ל ומסמכיו אינם באנגלית, יגיש תרגום נוטריוני של התארים והתעודות ותרגום של כל המסמכים הרלוונטיים בצירוף תצלום המסמך בשפת המקור.