אמות מידה להחזר אגרה

 
​קריטריונים שנקבעו על ידי יושב ראש המועצה להשבת אגרת בחינה ששולמה

​להלן אמות המידה להחזר אגרה לנבחנים בבחינות מועצת רו"ח:
 1. ככלל ולנוכח העובדה שעפ"י תשלום האגרה ורישום הנבחנים, מתחייבת המועצה לשאת בהוצאות כגון שכירת אולמות, בוחנים וכו', לא תוחזר אגרה ששולמה, למעט במקרים חריגים וקיצוניים המפורטים להלן.
 2. אלו המקרים בהם תוחזר האגרה לנבחנים:  
  • פטירה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • אשפוז ביום הבחינה.
  • שירות מילואים שלא ניתן לדחייה.
  • סיבוכים בהריון או לידה.
  • תאונות ואירועים בלתי צפויים.
 3. נתונה למזכיר המועצה הסמכות להחליט עפ"י שיקול דעתו על החזר אגרה במקרים קיצוניים וחריגים אחרים.
 4. תנאי לדון בבקשות להחזר במקרים הנ"ל, הודעה מראש טרם מועד הבחינה והמצאת מסמכים בכתב להוכחת המקרה.