התמחות בשמאות מקרקעין

 
|02/07/2017 |

מועצת שמאי המקרקעין גיבשה כללים מנחים להגשת בקשה לאמן מתמחה ובקשה להירשם כמתמחה, וזאת במסגרת תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004, אשר נועדו לייעל ולקצר את הליך אישור ההתמחות.
ברוח תפיסה זו, נוסחו טפסים חדשים:
בהתאם לכך, ובשונה מההליך שהתקיים עד כה, קיבלה מועצת שמאי המקרקעין מספר החלטות, כדלהלן: 
  1. הבקשה לאמן מתמחה תצורף לבקשה להירשם כמתמחה והן יוגשו יחד.
  2. היתר לאמן מתמחה יינתן עבור מתמחה מסויים למשך תקופת ההתמחות בלבד.
  3. מאמן ומתמחה אשר יעמדו בכללים שגובשו, יאושרו במסלול מהיר במזכירות המועצה ללא דיון בוועדת התמחות, תוך 5 ימי עבודה.
  4. על מנת לא לעכב אישור בקשה להירשם כמתמחה, ניתן להגיש העתקי תצהיר ואישור זכאות לתואר אקדמי*.  
  5. בקשה לאמן מתמחה נוסף על  האחד או השניים הקיימים, תתאפשר לתקופה של עד חודש אחד בלבד, לצורך חפיפה מקצועית.
  6. תחולתם של כללים אלו מיום פרסום הודעה זו.
 
 
לנוחיותכם, מצורפים הכללים המנחים  עם הסבר והדגשים להגשת בקשות.
 
את טפסי הבקשות מומלץ לשלוח לתיבת דוא"ל Shamaim@justice.gov.il
ניתן לפנות אלינו גם בפקס שמספרו 02-6467613, משלוח דואר לת"ד 34445 ירושלים 9134302, ובמסירה אישית בכתובת: רחוב כנפי נשרים 15, בית התאומים-קומה 2, גבעת שאול, ירושלים.
אנו תקווה כי כללים אלו יסייעו במתן מענה לציבור השמאים המאמנים והמתמחים, וכן בקיצור זמן המתנה בטיפול בבקשות.
באחריות המתמחה, להמציא למזכירות את המקור עד שלושה חודשים מיום רישומו כמתמחה.