תלונות נגד שמאי מקרקעין

 

​מהי עבירת משמעת?

בהתאם לסעיף 16 לחוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 (להלן החוק), בגדר עבירת משמעת של שמאי מקרקעין, תיחשב כל אחת מההתנהגויות הבאות:

 • התנהגות בדרך שאינה הולמת את המקצוע;
 • עיסוק במקצוע באופן שיש בו ניגוד בין עניינו של השמאי לבין עניינו של לקוחו;
 • עיסוק במקצוע באופן שיש בו חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים משמאי מקרקעין;
 • עבירה על כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו על ידי שר המשפטים או על דין אחר המטיל חובה או איסור על שמאי מקרקעין;
 • השגת הרישום בפנקס שמאי המקרקעין במצג שווא;
 • גילוי חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כשמאי מקרקעין;
 • הרשעה בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שיש לה השלכה על עיסוקו כשמאי מקרקעין. 
 

הגשת התלונה המשמעתית ובדיקתה

 • תלונות בנוגע לעבירות משמעת שעבר שמאי מקרקעין יוגשו למזכירות המועצה.
 • מזכיר המועצה ישלח הודעה בכתב אל הנילון בדבר פרטי התלונה ובדבר זכותו להשיב עליה תוך 30 ימים. 
 • התובע יחליט האם יש מקום לחקור את התלונה והאם להגיש קובלנה לועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.
 • המועצה מינתה ועדת משמעת, המונה שני חברי מועצה, כדי שתסייע לתובע במילוי תפקידיו לפי החוק.  
 • מקץ 30 ימים מיום שהועברה התלונה לתגובת הנילון, יעביר מזכיר המועצה לתובע ולוועדת התלונות את התלונה ואת תגובתו של הנילון, אם נתקבלה.
 • לא השיב הנילון תוך 30 ימים, הודה הנילון בפרטי התלונה או שתשובתו לא הניחה את דעת התובע, רשאי התובע להחליט על הגשת קובלנה משמעתית לוועדת המשמעת או על חקירה נוספת בתלונה, שבסופה יוחלט האם להגיש קובלנה על פי התלונה אם לאו.
 • התברר לתובע מתשובת הנילון או בדרך אחרת כי אין בסיס לתלונה, הוא יהא רשאי לסגור את תיק התלונה.
 • לצורך ביצוע סמכויותיו לפי חוק זה, יהיו לתובע הסמכויות לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות). 
 • החליט התובע כי אין מקום להגיש קובלנה על פי התלונה, יודיע על כך למתלונן בהודעה מנומקת. 
 • על החלטת התובע שלא להגיש קובלנה, רשאי המתלונן לערור בפני המועצה בתוך 30 ימים. 
 

הגשת קובלנה משמעתית לועדת המשמעת

 • קובלנה על עבירת משמעת של שמאי מקרקעין, תוגש בידי התובע לוועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.
 • ועדת המשמעת מונה שלושה חברים , והיא שתדון ותחליט בעבירות המשמעת. 
 • החליטה ועדת המשמעת להרשיע את הנתבע, תהיה רשאית לנקוט נגד שמאי המקרקעין הנתבע, באחד או יותר מן האמצעים המשמעתיים המנויים בסעיף 32 לחוק. 
 • ועדת המשמעת רשאית, לאחר ששמעה את התובע ואת הנקבל, להורות על פרסום החלטתה בדרך שתקבע. החלטת ועדת המשמעת לא תפורסם כל עוד ניתן לערער עליה, ואם הוגש ערעור, כל עוד לא תמו ההליכים בערעור, אלא אם כן החליט בית המשפט הדן בערעור אחרת. 
 • על החלטת ועדת המשמעת רשאים התובע והנקבל לערור לפני בית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום המצאת החלטת ועדת המשמעת.