אתיקה מקצועית

 
ועדה לבדיקת סוגיות שמאיות

במהלך שנת 2005 מינתה המועצה ועדה לבדיקת סוגיות הנוגעות לאתיקה המקצועית של שמאי המקרקעין. הועדה כללה נציגים מהמועצה, ממשרד המשפטים וממשרד הפנים וכן הופיעו בפניה גורמים שונים המייצגים את צרכני השומות.
 

הסוגיות אותן התבקשה הוועדה לבדוק הינן:

  1. האם יש מקום להתיר לשמאי מקרקעין לגבות שכר טרחה התלוי בתוצאת ההליך שבמסגרתו נערכה השומה או בתוצאת השומה.
  2. האם יש לאפשר עריכת שומה "חלקית", אשר לא תכלול את כל הפרטים הקבועים בתוספת לתקנות האתיקה (כפי שנערכת כיום לבנקים למשכנתאות).
  3. כיצד ניתן למנוע מצבים בהם מי שמונה להיות שמאי מכריע יימצא בחשש לניגוד עניינים.
 
ביוני 2006 הגישה הוועדה למועצה דין וחשבון מסכם על פעילותה ומאז קיימה המועצה מספר דיונים אודות מסקנות הוועדה.