רשימת מיקוד לבחינה במבוא לתורת השמאות שתתקיים ב 18.03.2019

 
|28/02/2019 |

​רשימת מיקוד לבחינה במבוא לתורת השמאות למועד ראשון 2019

1. גישת ההשוואה, השווי הפיזי והיוון הכנסות.
2. חישוב יחידות תועלת/אקוויוולנטיים.
3. בחינת זכויות תכנוניות ויישומן השמאי.
4. חישוב שטחים.
5. היטל השבחה.
6. היטלי פיתוח.
7. תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
8. זכויות מחכיר/חוכר.
9. זכויות דיירות מוגנת/בעלות בנכס תפוס.
10. חישוב שווי מיטבי/שימוש מיטבי.
11. עקרונות לשיקולי שווי (שיקולים אוניברסליים).
12. שווי בשימוש לעומת שווי שוק.
13. הפקעות.
14. חישוב דמי שימוש, דמי חכירה.
15. חישוב רווח יזמי.
16. סוגי שווי (שוק, אילוץ וכד).
17. איחוד וחלוקה.
18. חוק ותקנות שמאי מקרקעין.
19. יחסי המרה נומינליים בין ₪, שקל, לירה.
20. סוגי פחתים.
21. הערכת שווי קרקע משלימה/נשלמת.