הודעה בעניין נבחנים שנחשדו בפגיעה בטוהר הבחינות

 
|15/12/2016 |

בבחינה בנושא "יסודות מדידה ומיפוי" שהתקיימה ביום 4/2/2016 נתפס נבחן אשר החזיק עימו בזמן הבחינה טלפון נייד דלוק

בבחינה בנושא "מבוא לתורת השמאות" שהתקיימה ביום 7/3/2016 נתפס נבחן אשר נמצא ברשותו חומר עזר אסור בשימוש – שלושה דפים ובהם חומר כתוב הקשור לנושאי הבחינה.
נבחנים אלו נחשדו בפגיעה בטוהר הבחינות הואיל ופעלו בניגוד להנחיות לנבחנים אשר נשלחות לנבחנים יחד עם הזימון לבחינה, מובאות לידיעת הנבחנים על גבי דלת הכניסה לכיתת הבחינה ואף מוקראות על ידי רכז ההשגחה סמוך לתחילת כל בחינה.
ביום 10/11/2016 דנה מועצת שמאי המקרקעין (להלן – המועצה) בעניינם של נבחנים אלו בהתאם לתקנה 7 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות), לאחר שניתנה לנבחנים הזדמנות להשמיע את טענותיהם בנושא בפני ועדת משנה שמינתה המועצה לעניין זה.
המועצה קבעה כי בחינתם של שני הנבחנים תיפסל בהתאם לסמכותה לפי תקנה 7(ב) לתקנות, וכי עניינם יועבר ללתובע המשמעתי, לשם בחינה האם יש מקום לנקוט בהליכים משמעתיים בהתאם לסעיף 42 א. לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א- 2001.