הודעה בעניין התליה מרצון של רישום בפנקס שמאי המקרקעין

 
|05/06/2016 |

​סעיף 8א לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 (להלן – החוק) קובע כי שמאי מקרקעין המבקש שלא לעסוק בשומת מקרקעין רשאי להודיע למועצה, בכתב, על רצונו להתלות את רישומו בפנקס, לתקופה כפי שיפרט בהודעתו; מסר שמאי מקרקעין הודעה כאמור, יותלה רישומו בפנקס למשך התקופה שפורטה בהודעתו.

​סעיף 8(ד) לחוק קובע כי הותלה מרצון רישומו של שמאי מקרקעין בפנקס כאמור בסעיף 8א, לא יחויב שמאי המקרקעין בתשלום אגרה תקופתית למשך התקופה שתחילתה בחודש ינואר הראשון שחל בתקופת ההתליה וסיומה במועד תום תקופת ההתליה.
 

 

לתשומת לבכם, הודעה על התליה מרצון של הרישום בפנקס יכולה להיעשות בכתב בלבד ומראש. לא ניתן להודיע בדיעבד על התליה של הרישום בפנקס.