בחינות הרישוי

 
​חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001, מסמיך את מועצת השמאי המקרקעין (להלן – המועצה) לערוך את בחינות הרישוי לשמאי מקרקעין. מועמד המבקש להירשם בפנקס שמאי המקרקעין נדרש לעבור סדרת בחינות שעורכת המועצה, שהן אחד התנאים לרישום בפנקס שמאי המקרקעין.

תוכנית הבחינות:

מבנה בחינות המועצה:

שם הבחינה​ ​סוג הבחינה ​מספר שאלות
​יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין ​סגורה 20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.​
יסודות מדידה ומיפוי​ ​סגורה 20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.​
​יסודות הכלכלה חלק א'- מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה סגורה​ ​20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​יסודות הכלכלה חלק ב'- כלכלה עירונית ​סגורה ​20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית ​סגורה ​20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​סטטיסטיקה ​סגורה ​20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​דינים סגורה
20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​תכנון ובניה חלק א- יסודות התכנון העירוני ​סגורה
20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.​
​תכנון ובניה חלק ב'- דיני התכנון העירוני סגורה​ 20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.​
יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים​ ​סגורה ​20 שאלות, 5 נקודות לשאלה.
​מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים ​סגורה ​25 שאלות, 4 נקודות לשאלה.
​מבוא לתורת השמאות ​סגורה ​40 שאלות, 2.5 נקודות לשאלה.
​גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין ​מעורבת
​חלק סגור- 20 שאלות, 2 נקודות לשאלה.
חלק פתוח- 3 שאלות לבחירה מתוך 4, 20 נקודות לשאלה.
​יישומים בשומת מקרקעין ​מעורבת
​חלק סגור- 20 שאלות, 2 נקודות לשאלה.
חלק פתוח- 3 שאלות לבחירה מתוך 4, 20 נקודות לשאלה.
 
 

דרישות קדם כדי לגשת לבחינות הסופיות:

 • הבחינה במבוא לתורת השמאות - אין דרישות קדם כדי לגשת לבחינה במבוא לתורת השמאות. (לפי התיקון שפורסם בקובץ תקנות 6600, מיום 5.7.2007). 
 • הבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין - דרישות הקדם כדי לגשת לבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין:
 1. יש לעבור את כל הבחינות המוקדמות ואת הבחינה במבוא לתורת השמאות.         
 2. מי שנבחן במתכונת הישנה צריך להיבחן גם בבחינה בחוקים ופקודות או הבחינה המקבילה דינים.
 3. ניתן לגשת לבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, גם בלי דרישת קדם של מכסת תמחות מינימלית.
 • הבחינה ביישומים בשומת מקרקעין - דרישות הקדם כדי לגשת לבחינה ביישומים בשומת מקרקעין:
 1. יש לעבור את כל הבחינות האחרות. 
 2. יש לסיים את  ההתמחות. לעיון בהודעה שפורסמה לעניין זה ביום 16.05.2012, לחץ כאן.
 • לתשומת לב, תואר אקדמי אינו מהווה תנאי לגשת לבחינה אך מהווה תנאי לרישום להתמחות ורישום בפנקס שמאי המקרקעין.
 

רישום לבחינות:

 • מועמד המבקש להיבחן בבחינה חייב להירשם במזכירות מועצת שמאי המקרקעין תוך תקופת הרישום לבחינה שפורסמה על ידי המועצה. 
 • כתנאי לרישומו לבחינה, על המועמד לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות. 
 • רישום לבחינות ותשלום האגרה יעשה באמצעות כניסה לשמאים מקוון.
 

פטור מבחינות:

ניתן לקבל פטור מהבחינות המוקדמות, כולן או חלקן, בהתאם לכללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע"ו- 2016

בקשה לפטור מבחינה מוגשת במידה ונבחן עבר במסגרת אקדמית בחינה אחת או יותר, והסילבוס של הקורס שבו נבחן תואם לסילבוס של תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006.

ניתן להגיש פטור רק מהבחינות המוקדמות של המועצה.

הזכאות לפטור אינה אוטומטית ומותנית באישור מזכירות מועצת שמאים.

הבסיס להגשת בקשה לפטור מבחינות המועצה הם בחינות שנעשו במסגרת אקדמית בלבד.

בקשות לפטור מבחינות יש לבצע באמצעות כניסה לאתר שמאים מקוון ובחירה ב"פטור מבחינות".
יש לשלם אגרת בקשה לפטור מבחינה עבור כל בחינה שממנה מבוקש פטור.    

 

ניתן להגיש פטור מבחינות על סמך:                                             

 1. תואר אקדמי - יש להגיש אישור על תואר אקדמי או אישור זכאות לתואר.
  אם יוגש העתק, יש לדאוג לחותמת מקורית "נאמן למקור" שניתנה על ידי עורך דין או מוסד הלימודים.
 2. רישיון מקצועי בתוקף - יש להגיש העתק מהרישיון המקצועי עם חותמת מקורית "נאמן למקור" שניתנה על ידי עורך דין.
 3. תכנית לימודי שמאות מקרקעין - על פי כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע"ו-2016 החדשים קבעה המועצה כי לצורך מתן פטור מכל הבחינות המוקדמות רשאית המועצה, לבקשת מוסד אקדמי, לאשר תכנית לימודים בשמאות מקרקעין אם ראתה המועצה כי התכנית כוללת ומקיפה את כל נושאי הבחינות.
  יש להגיש אישור על סיום תכנית הלימודים, הכולל גיליון ציונים מקורי או העתק עם חותמת "נאמן למקור" שניתנה על ידי עורך דין או מוסד הלימודים.

  בהתאם להחלטת מועצת שמאי המקרקעין, החל מחודש יוני 2018 הוסמכה מזכירות המועצה לאשר בקשות לפטור מבחינות על סמך "רשימה סגורה" המופיעה בכללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), תשע"ו-2016.
 
התאמות בבחינות:
 
בקשות להתאמות בבחינות מועצת שמאי המקרקעין ניתן להגיש:
 • לבחינות המוקדמות  - עד ליום סגירת מועד ההרשמה לבחינות.
 • לבחינות הסופיות - עד 30 יום לפני מועד הבחינה.

בקשות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא יבדקו למועד הבחינות הנוכחי.

נבחן המבקש לקבל התאמות בבחינות המועצה בשל לקות למידה או בעיות רפואיות עליו למלא את הטופס המתאים המצוי באתר בטפסים ולצרף את המסמכים התומכים בבקשה. 

נבחן המבקש לקבל התאמות בשל שפת אם שאינה עברית, יצרף צילום ת"ז כולל הספח.
את הבקשה על כל צירופיה יש לשלוח לדוא"ל:
 

ערר על הבחינות:

 • בהתאם לקבוע בחוק, נבחן רשאי לערור לוועדת ערר על ציון שקיבל בבחינות המועצה. נוהל הערר וסדריו קבועים בתקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות), התשס"ב-2002.
 • ערר יוגש לוועדת הערר בכתב, כשהוא מנומק, בתוך 21 ימים מיום פרסום הציונים בבחינה נושא הערר. וועדת הערר רשאית לדחות את הערר או לקבלו, כולו או חלקו, ולשנות בהתאם את ציון הבחינה של העורר.