שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושא פטור מבחינות

 • אם עברתם במסגרת אקדמית בחינה אחת או יותר, והסילבוס של הקורס שבו נבחנתם תואם לדעתכם לסילבוס של אחת מהבחינות המוקדמות של המועצה, כפי שהוא מופיע בתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006, ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינה זו. הזכאות לפטור אינה אוטומטית ומותנית באישור הוועדה למתן פטור מבחינות.
  חשוב לשים לב: בהתאם לכללי שמאי מקרקעין לפטור מבחינות), תש"ם-1979 סעיף 2 המדבר על אי מתן פטור ע"ס סילבוסים שנלמדו במרוצה 10 שנים שקדמו לתאריך פנייתו למועצה


  לתשומת לבך, ניתן להגיש פטור רק מהבחינות המוקדמות של המועצה.

 • לתשומת לבך: יש להגיש את כל המסמכים שמצורפים כמסמכים תומכים לבקשה לפטור מבחינות כמסמכי מקור או חתומים נאמן למקור ע"י המוסד האקדמי. 

  רק במסמכים שיש החתומים בחתימה של המוסד האקדמי במסמך המקור (כגון: תעודת בוגר, אישור זכאות לתואר וכדומה), ניתן לשלוח מסמכים החתומים נאמן למקור ע"י עו"ד או נוטריון.

  1. טופס בקשה לפטור מבחינה: אפשר ואף רצוי למלא טופס מקוון באתר המועצה או למלא טופס 
      ידני שמנפיקה המועצה. ניתן לקבל טופס בקשה לפטור מבחינה הכולל שובר תשלום למילוי ידני 
      באחת מהאפשרויות האלה:

  • בפנייה למזכירות מועצת שמאי המקרקעין.
  • במשרדי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, בית המהנדס, רח' דיזינגוף 200, תל 
    אביב, טלפון 03-5225969.
  • במוסדות הלימוד המכינים לקראת בחינות מועצת שמאי המקרקעין.

  אם מוגשות כמה בקשות לפטור מבחינה, רכזו את כל הבקשות בטופס אחד.

  לתשומת לבך, חובה לציין באופן מפורט בטופס הבקשה או לחלופין במכתב נלווה את המסמכים התומכים המצורפים לכל בקשה לפטור. (פירוט שמות הקורסים שנלמדו והסילבוסים שלהם שצורפו לבקשה, פירוט תארים רלוונטים והתעודות שצורפו לבקשה וכיו"ב)

  2. אישור על תשלום אגרת בקשה לפטור מבחינה בעבור כל בחינה שממנה מבוקש פטור: אפשר 
      ואף רצוי לשלם את האגרה בכרטיס אשראי באמצעות שירות התשלומים הממשלתי. אפשר 
      לשלם את האגרה בבנק הדואר באמצעות שובר התשלום שבתחתית טופס הבקשה 
      למילוי ידני שמנפיקה המועצה.

  3. תעודת גמר, אישור זכאות לתואר או אישור לימודים המפרט מועד תחילת לימודים וסיומם – אם
      יש אישור כזה, כשהם מסמכי מקור או חתומים נאמן למקור.

  4. גיליון ציונים וסילבוסים של הקורסים שעליהם נסמכת הבקשה לפטור מבחינה: המסמכים 
      האמורים צריכים להיות מאושרים וחתומים על ידי מזכירות המוסד האקדמי, ועליהם להיות 
      מסמכי מקור או חתומים נאמן למקור על ידי מזכירות המוסד האקדמי, עורך דין, נוטריון או 
      מזכירות מועצת שמאי המקרקעין.

  יש לוודא כי שם הקורס ומספרו כפי שמופיעים על הסילבוס, תואמים את הרשום בגיליון הציונים לגבי אותו קורס. אם אין התאמה מלאה – יש לצרף הבהרה בעניין מאת מזכירות המוסד המלמד.

  5. בכל מקרה שבו הציון העובר הוא מתחת לציון 60 – צרפו אישור מהמוסד המלמד כי הציון 
      המצורף הוא ציון עובר.

  לתשומת לבך, המסמכים שיוגשו - יוחזרו לשולח בסיום התהליך לקבלת הפטור.

 • ​לא. הפטור שניתן לכם מהמוסד האקדמי התבסס על לימודים קודמים אחרים. יש להגיש למועצה את המסמכים הנוגעים ללימודים אלה, כמפורט בשאלה הקודמת.
 • ​לא. הבסיס להגשת בקשה לפטור מבחינות המועצה הם בחינות שנעשו במסגרת אקדמית בלבד.
 • ​מי שלמד במוסד בחו"ל או בשלוחה של מוסד מחו"ל המלמד בישראל, צריך לצרף למסמכים הנלווים לבקשה לפטור מבחינה גם אישור מהגף להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך כי התואר שקול לתואר אקדמי ישראלי. האישור הוא אישי וניתן על פי בקשת הפונה.
  נוסף על כך, אם מוגשים מסמכים שאינם בשפה העברית, יש לצרף תרגום נוטריוני בשפה אנגלית בלבד.
 • ​פניות מרוכזות לוועדה למתן פטור מבחינות מועברות לוועדה שש פעמים בשנה בחודשים:  ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר.
  בקשה לפטור מבחינות ובה מסמכים תקינים התומכים בבקשה, שיוגשו עד 31 בחודשיים שלפני  החודש האמור - תיבדק בוועדה. פירוט מלא של המועדים מצוי באתר המועצה בעמוד בחינות רישוי – פטורים.

  תשובות נשלחות לפונים בכתב, לאחר קבלת החלטות הוועדה לפטור מבחינות

 • ​מועצת שמאי המקרקעין קבעה שקילות בין הבחינות המוקדמות לפי מתכונת הבחינות הישנה למתכונת הבחינות החדשה, וזאת בתנאי שהנבחן יירשם בפנקס שמאי המקרקעין עד ספטמבר 2011. שקילות זו קיימת גם בבחינות שבהן ניתן פטור מבחינה. הרחבה בעניין שקילות הבחינות הישנות והבחינות החדשות מצויה באתר המועצה, בעמוד בחינות רישוי – תכנית הבחינות.