אודות

 

​הלשכה המשפטית של משרד המשפטים אמונה על מתן ייעוץ וליווי משפטי ליחידותיו השונות של המשרד. מתפקידה להבטיח כי פעילויות השר, הנהלת המשרד ויחידותיו השונות ייעשו במסגרת החוק, על פי הוראות כל דין ועל פי כללי מינהל תקין.

בראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית למשרד המשפטים, עו"ד לאה רקובר, ולצידה צוות משפטני הלשכה המשפטית וצוות מינהלי.


היועץ המשפטי במשרדי הממשלה:​

 • תפקידו לייעץ ולהנחות את כלל גורמי המשרד בהיבטים המשפטיים של פעולתם.
 • בנוסף לתפקידו כחלק מהנהלת המשרד, על היועץ המשפטי להעמיד לרשות המשרד את הכלים והאמצעים המשפטיים הדרושים ליישום מדיניות המשרד.
 • במילוי תפקידו עליו להבטיח כי פעילות המשרד ונושאי המשרה בו תתבצע על פי הדין וכללי המינהל התקין, ולפעול לשם קיומו וחיזוקו של שלטון החוק.
 • תפקידו של היועץ המשפטי מפורט בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 9.1000. 

הלשכה המשפטית:

 • מעניקה ייעוץ וליווי משפטי ליחידותיו השונות של משרד המשפטים. בכלל זאת, הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של מגוון רחב של פעולות, הליכים ותהליכים המתרחשים במשרד, הן במישור הפנימי והן אל מול גורמים חיצוניים.
 • הלשכה מלווה את מכלול פעילויות הנהלת המשרד ובכלל זאת: מכרזים, חוזים והתקשרויות משאבי אנוש, דיני עבודה ומשמעת, העסקת קבלנים, התקשרויות עם ספקים ועוד. 
 • הלשכה מלווה באופן שוטף גם את מכלול פעולות חטיבת המינהל במשרד הכוללת את אגף נכסים ולוגיסטיקה, אגף משאבי  אנוש, אגף מערכות מידע, אגף הביטחון וכן את פעילות אגף הכספים. 
 • אחראית על הטיפול בתובענות משפטיות שהמשרד צד להן כתובע וכנתבע, טיפול בסכסוכים ובמחלוקות, מתן חוות דעת והשתתפות בפורומים של הנהלת המשרד.
 • חברי הלשכה המשפטית חברים גם בוועדות שונות, ובהן הוועדה המייעצת לשר הפנים בנושא פליטים, הוועדות לבחינת השגות לפי החלטות מס' 1181 ו-1304 של מועצת מקרקעי ישראל ולפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) וכן בוועדה המייעצת לשרת המשפטים ולשר הכלכלה בדבר מינוי נציגי ציבור לבית הדין לעבודה.
 
לאור מאפייניו היחודיים של משרד המשפטים, הן כמשרד מטה ממשלתי והן כמשרד המאגד תחת כנפיו את פעילות היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, וכן את פעילותם של גופים משפטיים ושיפוטיים נוספים, מתאפיינת גם עבודת הלשכה המשפטית של המשרד בייחודיות ובמורכבות המאפיינת את עבודתו של משרד המשפטים בכלל.
 

בתוך הלשכה המשפטית פועלות שלוש יחידות משנה:  

 • מחלקת מינויים – לשרת המשפטים סמכויות מינוי נרחבות, והטיפול במינויים, שעיקרו בבחינה המשפטית של המינויים המוצעים, מטופל על ידי הלשכה המשפטית. מחלקת המינויים אף מטפלת בהיבטים המשפטיים של מינוי בעלי תפקידים בתוך המשרד.  
 • היחידה לדין משמעתי – היחידה לדין משמעתי אמונה על אכיפת הדין המשמעתי החל על שמאי מקרקעין, מתווכים במקרקעין, נוטריונים וחוקרים פרטיים.
 • הממונה על נותני שירות עסקי -  הגורם המוסמך לפקח על ביצוע החובות המוטלות על נותני השירות העסקי, מכוח תיקון מס' 13 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וזאת החל מיום 2.9.2015 (מועד כניסתו לתוקף של התיקון לחוק והצו הניתן מכוחו).