היחידה לתביעה משמעתית

 
​היחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים ממונה על אכיפת הדין המשמעתי בעניינם של בעלי מקצועות, שההסדרה והפיקוח על פעילותם מסורה למשרד: שמאי מקרקעין, נוטריונים, חוקרים פרטיים ומתווכים. ​​​​​​​​​​​​​​​​

ככלל, תכליתו של הדין המשמעתי היא לשמור על תפקודם התקין של העוסקים במקצוע ועל התדמית הראויה של המערכת המקצועית. 

 

על היחידה:​​

  • היחידה החלה את פעולתה בחודש אוגוסט 2014, מתוך מטרה לרכז במקום אחד את הטיפול המשמעתי בכל בעלי המקצועות, על מנת ליצור אחידות בנושאים משיקים, להתוות מדיניות משותפת ולשפר את השירות הניתן לציבור.  
  • היחידה אחראית על הדין המשמעתי בעניינים של עשרות אלפי בעלי מקצוע: כ- 17,5000 מתווכים, כ- 4,650 נוטריונים, כ- 1800 חוקרים פרטיים וכ- 1900 שמאי מקרקעין.
  • היחידה אחראית לניהול ההליך המשמעתי כולו, החל בקליטת התלונה, עריכת הבירורים העובדתיים והמשמעתיים הנדרשים, קבלת החלטה מנומקת באשר להמשך הטיפול בתיק וניהול ההליך המשמעתי בפני ועדת המשמעת ובתי הדין המשמעתיים במקרים המתאימים. פעילות היחידה מוסדרת בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו מכוחם: חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 וחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • היחידה פועלת בלשכת היועצת המשפטית למשרד, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת היחידות המקצועיות, שבה נמצאות היחידות האחראיות על הרישוי וההסדרה של בעלי המקצועות שלעיל (מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי נוטריונים, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ורשמת המתווכים).  
  • נוהל עבודת היחידה.​

תלונות בנושאי משמעת בעניינם של בעלי המקצועות שלעיל (נוטריונים, חוקרים פרטיים, מתווכים במקרקעין ושמאי מקרקעין) ניתן לשלוח אל:

  • דואר אלקטרוני: mishmaat@justice.gov.il
  • פקס שמספרו 02-6467023
  • כתובת: משרד המשפטים – הלשכה המשפטית, היחידה לדין משמעתי, רח' צלאח א-דין 29, ת.ד 49029, ירושלים 91490.
 

תלונות בעניינם של מתווכים:

 

 
 

 פסקי הדין של ערכאות המשמעת

 
תוצאות 30-21 מתוך 30 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 30 תוצאות
קובץ   מקצועממויין לפי מקצוע בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדמספר הליךממויין לפי מספר הליך בסדר יורדהוראות שהופרו 1ממויין לפי הוראות שהופרו 1 בסדר יורדאמצעי משמעתממויין לפי אמצעי משמעת בסדר יורד
קובץ PDFחוקרים פרטיים21-12-2014ו"ע 4430-12-14התנהגות שאינה הולמת לאור אי מילוי חובות מאמן, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק.נזיפה; התליית רישיון על תנאי למשך שניה במהלך 4 שנים מיום מתן פסק הדין.
קובץ PDFחוקרים פרטיים21-01-2018ע"ו 38616-12-17התנהגות שאינה הולמת בעקבות הרשעה בפלילים, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק חוקרים פרטיים.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של 6 חודשים, לשנתיים מיום מתן פסק הדין
קובץ PDFחוקרים פרטיים12-11-2017ע"ו 2181-09-17התנהגות שאינה הולמת, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק החוקרים הפרטיים.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של חצי שנה באם יורשע ב-3 השנים מיום מתן פסק הדין.
קובץ PDFחוקרים פרטיים22-10-2017ע"ו 71442-07-17שותפות עם אדם שאיננו חוקר פרטי בהכנסות, עבירת משמעת לפי סעיף 14(א) לחוק; התניית שכר טרחה בתוצאות החקירה, עבירת משמעת לפי תקנה 12 לתקנות.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של חצי שנה
קובץ סרוקחוקרים פרטיים20-11-2016ו"ע 34237-05-16התנהגות שאינה הולמת בעקבות הרשעה בפלילים, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של 18 חודשים
קובץ PDFחוקרים פרטיים21-12-2014ו"ע 7023-12-14התנהגות שאינה הולמת בעקבות פגיעה בפרטיות, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק.נזיפה; התליית רישיון על תנאי למשך שנתיים באם יורשע בעבירת משמעת במהלך 4 השנים מיום מתן פסק הדין.
קובץ PDFחוקרים פרטיים22-12-2016ו"ע 41783-09-16התנהגות שאינה הולמת בעקבות הרשעה בפלילים, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק.נזיפה; התלייה על תנאי לתקופה של שנה
קובץ PDFשמאי מקרקעין20-08-2018ק.מ. 3/17עריכת שומה חסרה ולקויה, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק בשילוב תקנה 1(16) לתקנות [פרטים 4 ו-8 לתוספת]; מתן שירות מקצועי שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק בשילוב תקנה 1(1) לתקנות.קנס כספי בסך 2,500 ש"ח; התליית הרישיון על תנאי לתקופה של 3 חודשים אם יורשע בעבירת משמעת נוספת שתבוצע במהלך שנה מיום מתן פסק הדין.
קובץ PDFשמאי מקרקעין21-01-2019ק.מ. 1/17עיסוק באופן שיש בו חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים משמאי במקרקעין, סעיף 16(2) בשילוב סעיף 14(2) לחוק; עיסוק בשמאות מקרקעין בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים או עלולה להיפגע אי התלות כשמאי, סעיף 16(3) לחוק בשילוב תקנה 1(11) לתקנות.קנס כספי בסך 4,000 ש"ח התלייה על תנאי של הרישום בפנקס לתקופה של חודשיים וזאת אם יורשע במהלך השנתיים הקרובות בעבירת משמעת נוספת.
קובץ PDFמתווכי מקרקעין13-02-2019עב"י 55263-08-18התנהגות שלא בנאמנות כלפי הלקוח, עבירה לפי סעיף 8(א) בשילוב סעיף 14א(2) לחוק.קנס כספי בסך 5,000 ש"ח; התלית הרישיון למשך חודשיים וקנס כספי בסך 7,500 ש"ח באם יורשע בגין ביצוע עבירה לפי סעיף 8(א) בשילוב סעיף 14א(2) במהלך השנתיים מיום מתן גזר הדין בערכאה הדיונית
לעמוד הראשון הקודם
הבא