היחידה לתביעה משמעתית

 
​היחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים ממונה על אכיפת הדין המשמעתי בעניינם של בעלי מקצועות, שההסדרה והפיקוח על פעילותם מסורה למשרד: שמאי מקרקעין, נוטריונים, חוקרים פרטיים ומתווכים. ​​​​​​​​​​​​​​​​

ככלל, תכליתו של הדין המשמעתי היא לשמור על תפקודם התקין של העוסקים במקצוע ועל התדמית הראויה של המערכת המקצועית. 

 

על היחידה:​​

  • היחידה החלה את פעולתה בחודש אוגוסט 2014, מתוך מטרה לרכז במקום אחד את הטיפול המשמעתי בכל בעלי המקצועות, על מנת ליצור אחידות בנושאים משיקים, להתוות מדיניות משותפת ולשפר את השירות הניתן לציבור.  
  • היחידה אחראית על הדין המשמעתי בעניינים של עשרות אלפי בעלי מקצוע: כ- 17,5000 מתווכים, כ- 4,650 נוטריונים, כ- 1800 חוקרים פרטיים וכ- 1900 שמאי מקרקעין.
  • היחידה אחראית לניהול ההליך המשמעתי כולו, החל בקליטת התלונה, עריכת הבירורים העובדתיים והמשמעתיים הנדרשים, קבלת החלטה מנומקת באשר להמשך הטיפול בתיק וניהול ההליך המשמעתי בפני ועדת המשמעת ובתי הדין המשמעתיים במקרים המתאימים. פעילות היחידה מוסדרת בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו מכוחם: חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 וחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • היחידה פועלת בלשכת היועצת המשפטית למשרד, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת היחידות המקצועיות, שבה נמצאות היחידות האחראיות על הרישוי וההסדרה של בעלי המקצועות שלעיל (מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי נוטריונים, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ורשמת המתווכים).  
  • נוהל עבודת היחידה.​

תלונות בנושאי משמעת בעניינם של בעלי המקצועות שלעיל (נוטריונים, חוקרים פרטיים, מתווכים במקרקעין ושמאי מקרקעין) ניתן לשלוח אל:

  • דואר אלקטרוני: mishmaat@justice.gov.il
  • פקס שמספרו 02-6467023
  • כתובת: משרד המשפטים – הלשכה המשפטית, היחידה לדין משמעתי, רח' צלאח א-דין 29, ת.ד 49029, ירושלים 91490.
 

תלונות בעניינם של מתווכים:

 

 
 

 פסקי הדין של ערכאות המשמעת

 
תוצאות 20-11 מתוך 30 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 30 תוצאות
קובץ   מקצועממויין לפי מקצוע בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדמספר הליךממויין לפי מספר הליך בסדר יורדהוראות שהופרו 1ממויין לפי הוראות שהופרו 1 בסדר יורדאמצעי משמעתממויין לפי אמצעי משמעת בסדר יורד
קובץ PDFמתווכי מקרקעין24-07-2016ק.מ. 1-16התנהלות שלא בהגינות ובדרך מקובלת, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(2) בשילוב סעיף 8 לחוק.נקבל 1: נזיפה; קנס בסך 5,000 ש"ח; התליית רישיון על תנאי לתקופה של שנה. נקבל 2: נזיפה; קנס בסך 2,000 ₪; התליית רישיון על תנאי לתקופה של חצי שנה.
קובץ PDFמתווכי מקרקעין22-02-2017ק.מ. 3-16עריכת הסכם ו1או סיוע לערוך הסכם זיכרון דברים, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(2) בשילוב סעיף 12 לחוק; התנהלות שלא בהגינות ובדרך מקובלת, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(2) לחוק בשילוב סעיף 8(א) לחוק.נזיפה
קובץ PDFמתווכי מקרקעין26-06-2017ק.מ. 5-16גילוי עניין אישי, עבירת משמעת לפי סעיף 11 בשילוב סעיף 14א(2) לחוק; התנהגות בדרך שאינה הוגנת ומקובלת כלפי לקוח, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(2) בשילוב סעיף 8(א) לחוק; התנהגות שאינה הולמת את העיסוק, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(1)נזיפה; קנס כספי בסכום 4,500 ש"ח.
קובץ PDFמתווכי מקרקעין30-10-2017ק.מ. 7-17התנהגות שלא בדרך הגונה או מקובלת כלפי לקוח, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(2) לחוק בשילוב סעיף 8(א) לחוק; התנהגות שאינה הולמת את העיסוק, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(1).קנס כספי בסך 1,500 ש"ח; התלייה על תנאי למשך חצי שנה; תשלום הוצאות בסך 300 ש"ח
קובץ PDF   08-04-2018ק.מ. 2-16התנהגות שאינה הולמת את העיסוק, עבירת משמעת לפי סעיף 14א(1) לחוק.נזיפה; קנס כספי בסך 500 ש"ח; קנס כספי על תנאי בסך 1,000 ש"ח באם יורשע בעבירת משמעת נוספת במהלך השנתיים לאחר מתן פסק הדין.
קובץ PDFנוטריונים05-06-2016ב"פ 19/16נזיפה; התליית רישיון לתקופה של שנה
קובץ PDFנוטריונים15-12-2016בד"מ 12/16אי צירוף תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הפעול, עבירת משמעת לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים; מתן אישור שלא לפי הניסוח שבטופס, עבירת משמעת לפי תקנה 9(ב) לתקנות.נזיפה; קנס כספי בסך 2,000 ש"ח; התחייבות כספית בסך 5,000 ש"ח למשך שנתיים לפיה לא יעבור את העבירות בהן הורשע.
קובץ PDFנוטריונים06-06-2016בד"מ 26/15עיסוק כנוטריון על אף אי תשלום אגרה שנתית, עבירת משמעת לפי סעיפים 6(א1) ו-34(2) לחוק הנוטריונים.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של 3 שנים.
קובץ PDFנוטריונים06-01-2016בד"מ פ73/15אימות חתימה על מסמך מבלי שהחותם נוכח, עבירת משמעת לפי סעיף 11 לחוק; שיתוף בהכנסות עם אחר, עבירה לפי סעיף 26(א) לחוק; עבירות נוספות על חוק הנוטריונים והתקנות.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של 3 שנים
קובץ PDFנוטריונים05-05-2015   אי שמירה על כבוד המקצוע, עבירה לפי סעיפים 21 ו-34(1) לחוק; הפרת חובת נאמנות, בניגוד לסעיפים 22 ו-34(1) לחוק; מתן אישור כוזב, בניגוד לסעיף 34(4); אי בירור זהות החותם, עבירה לפי תקנה 2 לתקנות; אי קבלת הוכחה מספקת שאדם רשאי לחתום בשם זולתו, בניגוד לתקנה 3.נזיפה
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון