אודות

 

יחידת הממונה על העזרה המשפטית הוקמה בשנת 1995, כיחידה ארצית, וזאת בעקבות החתימה על הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה ובהתאם להוראות חקיקת היישום בדין הישראלי .בתוך כך, יחידת הממונה נועדה לקשר ולתאם בתחום המשפטי בין מדינת ישראל, רשויותיה ואזרחיה, מחד-גיסא, לבין המועצה הפלסטינית ותושביה, מאידך-גיסא.


במסגרת זו, יחידת הממונה אחראית על פעולות העזרה המשפטית על-פי הוראות ההסכמים וחקיקת היישום בתחומים המשפטיים השונים (האזרחי, הפלילי, הביטחוני, המנהלי, והבין-לאומי) וזאת אל מול הגורמים המקצועיים הרלבנטיים בישראל ובמועצה הפלסטינית. לשם כך, פועלת היחידה מול גורמים רבים ובכלל זה אל מול הנהלת בתי המשפט, על ערכאותיה ומחוזותיה, משטרת ישראל על יחידותיה ומחוזותיה,  גורמי הצבא והביטחון, רשות האכיפה והגביה, משרדי הממשלה, יחידות משרד המשפטים, רשויות וגורמים במועצה הפלסטינית, ארגונים בין-לאומיים, הציבור הרחב ועוד.

 

בתפקיד הממונה על העזרה המשפטית ומנהל היחידה מכהן עו"ד תומר-יצחק עמר, אשר מונה על ידי שרת המשפטים מכוח תקנה 9 שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967.


 
סמכויות ותחומי טיפול היחידה כוללים, בין היתר:
  1. עזרה משפטית בין מדינת ישראל למועצה הפלסטינית: במסגרת תפקידו, מוסמך הממונה על העזרה המשפטית לרכז את הטיפול בבקשות השונות לעזרה משפטית בין מדינת ישראל, רשויותיה ואזרחיה לבין המועצה הפלסטינית ותושביה, על-פי הקבוע בנספח המשפטי (נספח IV) להסכם הביניים ובחקיקת היישום הישראלית, המסדירים את הסמכויות ויחסי העזרה המשפטית בין הצדדים. 
  2. המצאת מסמכים בשטחי המועצה הפלסטינית: צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בעניינים אזרחיים), התשנ"ט – 1999, בין היתר, מסדיר את המצאתם של כתבי בי-דין בשטחי המועצה הפלסטינית. על-פי הוראות סעיף 3 לצו, מסמך שמבקשים להמציאו למי שנמצא בשטחי המועצה הפלסטינית יימסר לממונה על העזרה המשפטית. לצורך המצאת המסמך, על המסמך להיות מלווה באישור מסירה ובתרגום לערבית, מאושר בידי עו"ד ישראלי. עלויות ההמצאה חלות על מבקש ההמצאה.
  3. אימות מסמכים רשמיים מטעם המועצה הפלסטינית: צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בעניינים אזרחיים), התשנ"ט – 1999, בין היתר, מסמיך את הממונה על העזרה המשפטית לאשר בחתימתו תעודה וכל מסמך רשמי אחר שהוציאה רשות מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית, על יסוד בקשה שהוגשה לו. מדובר במסמכים כגון תעודות זהות, מסמכי רישום חברה, אישורי עו"ד, פסקי דין ועוד. על-פי סעיף 8 לצו, יש לצרף לבקשה את התעודה המקורית וכן העתק צילומי של התעודה, הנושא את אישורו של מי שהסמיכה לכך המועצה הפלסטינית, המעיד כי זוהי תעודה שהוציאה רשות מוסמכת בשטחי המועצה.
  4. הפעלת נוהל מניעת כניסה של חייבים פלסטינים: ביום 22.3.1998 התקבל בהחלטת ממשלה נוהל מניעת כניסה של חייבים משטחי המועצה הפלסטינית לישראל. על-פי הנוהל, רשאי נושה לפנות אל הממונה על העזרה המשפטית בבקשה למניעת כניסה לישראל של חייב פלסטיני, לאחר שהוגשה בקשה לביצוע שטר / פס"ד והחייב לא שילם את חובו. היה ונתמלאו התנאים המפורטים בנוהל, רשאי הממונה על העזרה המשפטית להורות על מניעת כניסתו של החייב לישראל. שולם החוב או נעשה הסדר תשלומים והתקבל על כך אישור להנחת דעתו של הממונה - תוסר המניעה.
  5. ייעוץ משפטי בנושאים הקשורים ליחסים המשפטיים בין מדינת ישראל לבין המועצה הפלסטינית, ובכלל זה הליכים משפטיים ופורומים שונים מטעם המדינה.