שירותים בתחום המשפטים

 
הפעילות המקצועית של היחידה בתחום המשפטים כוללת בעיקר את העניינים הבאים:

חברות 
היחידה אחראית לרישום חברות המורשות לפעול בתחומי יהודה ושומרון ובכלל זה, עוסקת בכלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים להקמתן של חברות, פעילותן וסיום פעילותן, וזאת, באמצעות ניהולו של מרשם החברות. פעילות זו של היחידה בין היתר, מאפשרת לציבור לממש זכויות יסוד כמו חופש ההתאגדות.
 
  • רישום שעבוד על מניות החברה באזור יהודה ושומרון
 
 
הכרה בפסק אזור
היחידה אחראית לקליטתן במשפט המקומי של החלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור יהודה ושומרון,​ ככל שאינן נוגדות את תקנת הציבור או שקיימים טעמים מיוחדים אחרים לסירוב בהכרה. 
ההכרה כרוכה בגביית אגרה מתאימה.
 
 
 
אימות חתימות וחותמות
 
היחידה אחראית לאימות חתימות וחותמות המופיעות על-גבי מסמכים רשמיים שניתנו מחוץ לאזור, וזאת על-מנת לאפשר לציבור לעשות בהם שימוש באזור ובכך לממש את זכויותיו בעניינים שונים.
האימות כרוך בגביית אגרה מתאימה.
 
 
 
 
אישורי כניסה לישראל בעניינים משפטיים
היחידה אחראית בהבטים שונים בנוגע למתן אישורי כניסה לישראל לצרכים משפטיים (לרבות מניעות כניסה) על פי דרישת הרשויות בישראל ובכלל זה רשויות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.