קבלת נסחי רישום מקרקעין

 
הוצאת נסח רישום מקרקעין חוסה בגדר צו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (יהודה והשומרון) (מס' 1737), התשע"ד- 2014 ותקנות המקרקעין (עיון במרשמים), התשע"ו- 2016. על המבקש להוכיח זכות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 1 לצו, שזו לשונו: "בעל זכות בעלות או משכון במקרקעין, מי שזכאי להירשם כבעל זכות בעלות או משכון במקרקעין, או מיופה כוחם של אלה.".
על המבקש להגיש בקשתו על גבי טופס בקשה​ לקבלת נסח רישום בספרי המקרקעין או בספרי מס רכוש, בצירוף ההשתלשלות אשר מוכיחה את הקשר למקרקעין כהגדרתו בסעיף 1 לצו.
כך למשל ככל שהמבקש הינו יורש, עליו לצרף לבקשתו צו ירושה שניתן כדין. במקרים בהם המבקש הינו רוכש, עליו לצרף לבקשתו הסכם מכר וייפוי כוח מתאים.