הוועדה לרישום ראשון

 

הועדה לרישום ראשון של נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו


בשנת 1964 חוקקו הירדנים את חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו, מס' 6 לשנת 1964, המהווה עד היום את הבסיס החוקי להליכי הרישום של קרקעות שטרם נרשמו באזור יהודה והשומרון.

הליך הרישום הראשון לפי חוק זה הוא הסדר נקודתי המתייחס לחלקה ספציפית. ההליך נערך ביוזמתו של מי שמבקש לרשום על שמו קרקע שרכש בה זכויות לפי דיני הקרקעות המהותיים.

ההליך כרוך בפרסום הודעה על הבקשה והזמנה להגשת התנגדויות, עריכת סיור בשטח, וקיום דיון מעין-שיפוטי בפני "הוועדה לרישום ראשון".

הוועדה מורכבת מיושב ראש וחבר נוסף, שניהם עורכי דין, וכן מנציג יחידת רישום מקרקעין. הוועדה אדברסרית ובעלת סמכויות מעין-שיפוטיות. ניתן להגיש ערר בזכות לוועדת העררים הצבאית.

 ככלל, יחידת רישום מקרקעין אמורה לבצע את החלטות החלוטות של הוועדה. הוועדה מתנהלת אדמיניסטרטיבית על ידי מרכז הוועדה לרישום ראשון.