מפקחים על רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.

איתור טופס
תוצאות 15-1 מתוך 17 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 17 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדסוג הליך(0)ממויין לפי סוג הליך(0) בסדר יורד
קובץ וורדדוגמא לתצהיר לייחוד הערות אזהרה11-02-2019
קובץ וורדטופס בקשה לביטול בית משותף15-07-2019הליך מנהלי
קובץ וורדנספח- בקשה לביטול חכירות והעברת בעלות לחוכרים15-07-2019הליך מנהלי
קובץ וורדבקשה לדחיית מועד הדיון26-01-2020הליך שיפוטי
קובץ PDFתצהיר נלווה לבקשה לייחוד דירות - מיסוי18-03-2020הליך מנהלי
קובץ PDFקובץ הוראות למילוי טפסים המוגשים ללשכות המפקחים על רישום מקרקעין (הליך מנהלי)27-10-2020
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה צו עשה או צו מניעה29-06-2020הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית17-03-2019הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית - נציגות בית משותף17-03-2019הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לבקשה לרישום בית משותף - נספח א18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לבקשה לייחוד דירות - נספח ב18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לנוסח תקנון מוסכם - נספח ג18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לשמש נציגות זמנית בבית משותף - נספח ד18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה - נספח ה18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדנוסח התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-196918-06-2015הליך מנהלי
 
12
הבא לדף אחרון