מפקחים על רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
איתור טופס
תוצאות 15-1 מתוך 21 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 21 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדסוג הליך(0)ממויין לפי סוג הליך(0) בסדר יורד
קובץ וורדדוגמא לתצהיר לייחוד הערות אזהרה11-02-2019
קובץ וורדטופס בקשה לביטול בית משותף15-07-2019הליך מנהלי
קובץ וורדנספח- בקשה לביטול חכירות והעברת בעלות לחוכרים15-07-2019הליך מנהלי
קובץ וורדבקשה לדחיית מועד הדיון26-01-2020הליך שיפוטי
קובץ PDFתצהיר נלווה לבקשה לייחוד דירות - מיסוי18-03-2020הליך מנהלי
קובץ PDFקובץ הוראות למילוי טפסים המוגשים ללשכות המפקחים על רישום מקרקעין (הליך מנהלי)27-10-2020
קובץ וורדדוגמא לבקשה לסעד זמני11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדכתב התחייבות עצמית – סעד זמני (טופס 7)11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדדיווח ללשכת המפקח בדבר הדיון המקדמי (לפי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי)(טופס 4)11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדתדריך לאזרח בענין דיון בסכסוכים בפני המפקח על רישום מקרקעין11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה צו עשה או צו מניעה11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית11-02-2021הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית - נציגות בית משותף17-03-2019הליך שיפוטי
קובץ וורדדוגמא לבקשה לרישום בית משותף - נספח א18-06-2015הליך מנהלי
קובץ וורדדוגמא לבקשה לייחוד דירות - נספח ב18-06-2015הליך מנהלי
 
12
הבא לדף אחרון