פרצלציות ותשתיות לאומיות

 
​תאור מורחב בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​
​​​

  • ​אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
איתור טופס
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדבקשה לרישום במקרקעין20-02-2019
קובץ וורדסדר פעולות בפרצלציה רצונית24-06-2019
קובץ וורדדוגמא לתצהיר מודד לייחוד הערות תכנוניות בפרצלציה11-08-2019
קובץ וורדדוגמא לתצהיר עו"ד לייחוד הערות קנייניות בפרצלציה רצונית11-08-2019
קובץ וורדשטר איחוד29-06-2020
קובץ וורדשטר חלוקה29-06-2020
קובץ מסמךכתב הצהרה והתחייבות של עו"ד/מודד להגשה מקוונת של מסמכים לשם רישום פרצלציה מסוג הפרדת קרקע לאחר הפקעה24-09-2020