רישום מכר

 
שירות זה מאפשר לרשום העברת זכויות בעלות במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין.