הודעה בדבר אופן המצאת שטרי עסקה החתומים על ידי רשות מקרקעי ישראל -הראות שעה (מגיפת הקורונה)

 
|29/03/2020 |

להלן הוראות שעה בנוגע להמצאת שטרי מכר/חכירה/העברה עליהם נדרשת חתימת רשות מקרקעי ישראל