בקשה לביטול רישום משכנתה בהתאם לסעיף 71ב(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 – הודעה לציבור

 
|15/10/2020 |

בשל התפשטות נגיף הקורונה, ובהתאם לסמכותי מכח סעיף 2 לחוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020, ניתנת בזאת הודעה שלפיה, על אף האמור בתקנה 71(ב)(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011

רשם המקרקעין רשאי להורות על ביטול רישום משכנתה על פי בקשת בעל המשכנתה בלבד וזאת גם אם בעל המשכנתה אינו תאגיד בנקאי.

בהתאם לכך ולצורך הגשת בקשות כאמור, פורסם באתר הרשות טופס "בקשה לביטול רישום משכנתה​".

בשלב זה ניתן להגיש בקשות אלו באמצעות תיבות ההפקדה בלבד.

תשומת הלב לכך שבהתאם לפרט 2(ג)1 לתקנות המקרקעין (אגרות), פעולת ביטול משכנתה זו פטורה מאגרה.

הנחיה זו בתוקף עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), אלא אם כן תפורסם הודעה אחרת.