הודעה לציבור בדבר הארכת תחולה - בקשה לביטול רישום משכנתה בהתאם לסעיף 71ב(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011

 
|08/07/2021 |

בשל הצורך הציבורי ובהתאם לסמכות הממונה על המרשם מכח סעיף 2 לחוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020, מוארכת בזאת תוקף ההודעה לפיה, על אף האמור בתקנה 71(ב)(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011 רשם המקרקעין רשאי להורות על ביטול רישום משכנתה על פי בקשת בעל המשכנתה בלבד וזאת גם אם בעל המשכנתה אינו תאגיד בנקאי​

בהתאם לכך ולצורך הגשת בקשות כאמור, פורסם באתר הרשות טופס "בקשה לביטול רישום משכנתה".
בשלב זה ניתן להגיש בקשות אלו באמצעות תיבות ההפקדה בלבד.
תשומת הלב לכך שבהתאם לפרט 2(ג)1 לתקנות המקרקעין (אגרות), פעולת ביטול משכנתה זו פטורה מאגרה.

הנחיה זו בתוקף עד יום כז' טבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), אלא אם כן תפורסם הודעה אחרת.